آموزش‌در‌فوتبال‌باید‌ دگرگون‌شود

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

سرپرست دبيركلی فدراسيون فوتبال تأكيد كرد كه اراده اين فدراســيون، حمايت جدی از تيمهای ملی اســت. محمدرضا ســاكت اين را در آيين افتتاح دوره پرواليسنس مربيگری كه ديروز به مدرســی فلمينگ دانماركــی در مركز ملی فوتبال برگزار شــد به زبان آورد و صحبتهايش را اينطور ادامه داد: «اســتراتژی فدراســيون در بحث موضوعات آموزش در حال تغيير اســت. اين موضوع بر اســاس بررسیهای دقيق صورت گرفته در اين رابطه در ماههای اخير اســت. آسيبشناسی در بحث نظام آموزشی فدراسيون با مشورت با بزرگان و اهل فن صورت گرفته و متوجه شديم كه متأسفانه عدم توازن در بحث مربيگری عمومی و تخصصی به صورت جدی مشــهود است. فدراســيون اما به اين باور رســيده كه در حوزه آموزش بايد استراتژی دگرگون شــدهای را دنبال كند.» ساكت همچنين گفــت: «دو بحث را اينجا مطــرح میكنم. از بزرگان و عقالی جامعــه فوتبال هــم تقاضا دارم به فدراســيون فوتبال كمك فكــری دهند چرا كه ما همواره به نگاه منتقدان منصف توجه ويژهای داشتهايم و از نگاه ژرفشان بهرهمند بودهايم. يك بحث در حــوزه تيمهای پايهای وجود دارد كــه به زندگی حرفهای بازيكنان مربوط میشود. میبايست به بازيكنان در اين ردهها آموزشهــای الزم را به موازات تعليمهــای فنی در حوزههای اجتماعی هم ارائه دهيد و زندگی ســالم و حرفهای ورزشی را تبيين فرماييد. قطعا نگاه شما بزرگان در اين زمينه ياریرسان است و بدون شك زندگی خصوصی و اجتماعی بازيكنان ملی در اين ردهها، اهميت زيادی دارد. موضوع دوم اين اســت كه مربيان در ردههای مختلف میبايست به قوانين جاری و ساری توجه ويژهای داشــته باشــند و حداقل يك بار به شكل جدی مقــررات داخلــی را مطالعه كنند. برای مثــال رييس كميته انضباطی حدود يــك ماه قبل موضوعــی را به صورت دقيق درباره مقررات مصــوب و الزماالجرا در زمينه حضور بازيكنان دعوت شــده به تيمهای ملی مطرح میكند، اما اين موضوع از ديد بســياری دور میماند و اين، خود سببساز اتفاقات بعدی میشود.» و اما صحبتهای پايانی او: «اراده فدراسيون فوتبال، حمايت جدی از تيمهای ملی است. قرار نيست تيمهای ما در عرصههای بينالمللی دچار چالش شــوند. در سه ماه تابستان، دو هزار و 740 نفر به مركز ملی فوتبال میآيند تا در اردوهای ملی شــركت كنند. همه اينها در راستای اين است كه فوتبال ملی در كنار باشگاهها موفق باشد. فدراسيون فوتبال نگاه قانونی را نسبت به موضوعات دارد و اگر پيشتر اغماض میشده، مورد انتقاد قرار میگرفته اســت. لذا بنا به تصويب و تصريح هيات رييسه فدراسيون، كميته انضباطی قاطعانه اجرای آييننامه را اعمال میكند.» برزیل ‌يها‌سر‌كالس‌زبان‌روسي برزيليها هر چقدر خوب فوتبــال بازي ميكنند، از يادگيري زبانهاي خارجي فرارياند و شــايد هم ناتــوان. آنها حتي به يادگيــري زبان انگليســي هم راحت تــن نميدهند اما حاال فدراســيون فوتبال برزيل مجبورشان كرده كه براي حضور در جام جهاني پيشرو بايد زبان ســخت روسي را ياد بگيرند! نه به طور كامل اما آنها ملزم شــدهاند بــه يادگيري اصطالحات روزمره زبان روســي. برزيل تنها تيم تاريخ اســت كه توانسته در تمام ادوار جام جهاني حاضر باشــد و نخســتين تيمي بود كه بليت روســيه را گرفت. پيشترها پيش نيامده بود اما حاال بازيكنــان و مربيان برزيلي بايد تا پيــش از جام جهاني زبان كشــور ميزبان را تا حدودي ياد بگيرند. بر اساس برنامهاي كه براي تيمملي فوتبال برزيل اعالم شده، تمام بازيكنان اين تيم بايد اصطالحات روزمره زبان روســي را ياد بگيرند. همچنين دورههايي براي آشــنايي اعضاي تيمملــي برزيل با فرهنگ و مردم روسيه بهعنوان ميزبان جام جهاني برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.