برنده‌جایزه‌شجاعت

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

جايــزه شــجاعت در ورزش مناطق جنــگزده به هاجر ابوالفضل رسيد. سازمان «فراتر از ورزش» در جوايز ساالنه خود بازيكن تيمملی فوتبال بانوان افغانســتان را در ميان چهار كانديدای جايزه جهانی «استفاده شجاعانه از ورزش» انتخاب كرده اســت. هاجر ابوالفضل عضو تيمملی فوتبال بانوان افغانستان و سفير جوانان در سازمان ملل اين جايزه را هفته پيش دريافت كرد. جايزه «اســتفاده شــجاعانه از ورزش» هر ســال به بهترين افرادی داده میشــود كه از ورزش برای مبارزه با مســائل پيچيده اجتماعی در مناطق جنــگزده اســتفاده میكنند. غيــر از هاجــر ابوالفضل، گروه نوجوانان اسكيتباز افغانســتان هم در بخش جايزه «تاثيرگذاری جهانی» كانديدا شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.