سرخاب‌يها‌تهدید‌شدند

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

برگزاري شــهرآورد سرخابيها در اروپا خيلي وقت است منتفي شده اما حامي مالي مشترك پرسپوليس و استقالل هنوز دست برنداشته و همچنــان اصرار دارد كه اين دو تيــم در آلمان با هم ديدار كنند. ديــداري بیفايده كه با توجه به فشــردگي ليــگ و حضور همزمان قرمزهــا در ليگ قهرمانان جز اينكه شــرايط را براي آنها ســختتر ميكند، ســودي نخواهد داشــت. با اين حال حامي مالي دو باشگاه همچنان بر انجام اين بازي پافشاري ميكند و پرسپوليس و استقالل را تهديد كرده كه در صورت برگزار نشــدن اين بازي، پولي دريافت نخواهند كرد. اين حامي مالي البته پيشتر هم ســرخابيها را تهديد كرده بود اما اين بار از بيپولي پرســپوليس و استقالل سوءاستفاده كرده و با لحني جديتر از آنها خواسته به آلمان بروند و شهرآوردي را كه وعده داده بودند و براي هر كدام از آنها 7 ميليارد تومان درآمد داشت، برگزار كنند وگرنه از پول خبري نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.