ا ‌لكالسیکوی‌دوستانه؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مهمترين مســابقه امروز را رئال مادريد و بارســلونا برگزار میكنند؛ مســابقهای دوستانه به ميزبانی آمريكا كه ســاعت 4 بامداد از شبكه ورزش پخــش میشــود. ســاعت ‪14:4۵ 01،‬ و 18:30 بازیهــای غيرالمپيكی از شبكه ورزش پخش میشود، ساعت 11:30 مسابقات معلوالن در بوچيا، ساعت 16:30 اتومبيلرانی فرمول يك در مجارستان و ساعت 30۲3: هم يك بازی از ليگ سریآ فوتبال برزيل.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.