بشار رسن: كرار به همه مشاوره غلط ميدهد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

بشار رسن هافبک تیم ملي فوتبال عراق و عضو باشــگاه نیروي هوایي این کشور چند روز پیش رسما با عقد قراردادي 2 ساله به تیم پرسپولیس پیوست. رسن درباره عقد قرارداد با پرســپولیس گفت: «قراردادي را با باشــگاه پرســپولیس ایران امضا کردم و قرار است پس از اتمام بازيهاي لیگ عراق به تمرینهای تیم ایراني ملحق شوم. این تصمیم را گرفتم چون ميخواســتم به همراه همبازيهایم قهرماني نیروی هوایي را در لیگ عراق که چندین سال از این عنوان دور شده کسب کنم.»

وي دربــاره اینکه چرا تا ایــن اندازه عقد قراردادش با پرســپولیس به طــول انجامید، نیز اظهار داشت: «باشگاه پرسپولیس از فصل گذشته با اصرار برانکو، سرمربي کروات خود که بازيهاي من را در لیگ عــراق از طریق ویدئو دیده بود، دنبال امضاي قرارداد با من بود اما از یک طرف من به دنبال قهرماني با نیروي هوایي در لیگ برتر کشورم بودم و از طرف دیگر حرف و حدیثهــاي موجود درباره مشــکالت لیگ ایران باعث شد تا براي گرفتن تصمیم درست که تاثیر منفي بــر آینده فوتباليام نداشــته باشــد، با دقت عمل کنم. یک سال و نیم پیش مدیربرنامههاي من بــا برانکو صحبتهایي را انجام داد و نظر برانکو هــم مثبت بود. من هم بعــد از این اتفاق بازيهاي پرســپولیس را در اینترنت دنبال کردم.»

هافبک عراقــي در ادامه دربــاره دالیل پذیرش پیشنهاد پرســپولیس گفت: «یکي از دالیل اصلي پذیرفتن پیشــنهاد پرسپولیس این بود که این تیم ایراني در مســابقات لیگ قهرمانان آســیا کــه اوج رقابتهاي حرفهای فوتبال در آســیا اســت، حضور دارد و کارنامه این تیم ایراني سرشــار از موفقیت است و این ميتواند به کارنامه فوتبالي من کمک کند زیرا نخستین تجربه لژیونري خودم را از این باشگاه مشهور ایراني آغاز کردم و این ميتواند کمک کند تا بتوانم به لیگهاي معتبر اروپایي بروم.»

رسن در ادامه به سایر پیشنهادهای خود اشــاره کرد و گفت: «من پیشنهادهاي زیادي از ســوي تیمهاي حاشــیه خلیج فارس و یک تیم دســته دومي ترکیه را رد کــردم. از قطر و عربستان پیشنهاد داشــتم که از نظر مالي هم پول بیشتري نســبت به پرسپولیس ميدادند ولي هدف من چیز دیگري اســت. لژیونر شدن در گام نخست براي هر بازیکني دو جنبه دارد. این اتفاق میتواند مثبت باشد یا از طرف دیگر بازیکــن در تجربه اول خود شکســت بخورد. وقتي تصمیم گرفتم به ایران بیایم به امور مالي توجهي نکردم و تنها بــه جایگاه تیم در لیگ و سطح قاره نگاه کردم.»

هافبک جدید پرسپولیس قبل از حضور در ایران با بازیکنان عراقــي که تجربه حضور در ایران را داشتهاند، مشــورت کرده که البته جاســم کرار در میان آنها نبوده! رســن درباره مشــاورههاي خود گفت: «قبــل از حضور در ایران با نشــات اکرم صحبت کردم البته او در ایران بازي نکرد امــا بهخاطر اطالعات زیادي که دارد، مشورتهاي خوبي به من داده است. البته با کرار جاسم که سالهاي زیادي است در فوتبال ایران حضور دارد مشورت نکردم چون کرار مشورتهاي غلط ميدهد و سعد ناطق هم از کرار مشورت گرفت. شاید کرار نخواهد که به غیر از او فوتبالیســت دیگري از عراق در ایران حضور داشته باشد. فکر ميکنم مشورتهای کرار باعث شد که ســعد ناطق به پرسپولیس نیاید.» رســن درباره پســت بازي خود گفت: «در پستهاي بال چپ و راست بازي کردهام و حتي توانایي بازي بهعنوان مهاجم دوم پشــت مهاجم اول را دارم. دقیقــا در آرایش اولیهاي که برانکــو از آن اســتفاده ميکند مثل وحید امیري ميتوانم در چند پســت بــازي کنم.»

هافبک تــازه وارد ســرخها درباره زمان حضــورش در ایــران و حضــور در تمریــن پرســپولیس نیز گفت: «من حــدود دو هفته دیگر به تهران برميگــردم و براي بازي مقابل ســیاهجامگان 5 روز وقــت دارم که خودم را با تیم هماهنگ کنم. به احتمــال زیاد در تاریخ 11 آگوســت 20( مــرداد) بــه تمرینهای پرسپولیس ملحق خواهم شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.