لزوم قانونمداری در ماجرای استقالل

Iran Varzeshi - - صفحه اول - وصال روحانی ‪Vesal Rohani‬

نحوه برخورد فدراســیون فوتبال و ســازمان لیگ با ماجرای استقالل و محرومیت موقت 3 بازیکن جوان این باشگاه و آنچه احتماال شامل حال علیرضا منصوریان میشود، مســاله مهمی است که جایگاه این نهادها و به واقع نحوه برخورد باشگاهها با فدراسیون و سازمان لیگ را تا پایان فصل مشخص خواهد کرد و اگر فدراسیون در پی قانونمداری باشــد باید به دور از هرگونه مالیمت اضافی و مصالحه به متن قانون روی آورد و کارها را ساماندهی کند.

در مورد وقوع خطا مشــکلی وجود ندارد و عدم تحویل 3 بازیکن ملیپوش «امید» اســتقالل به مسابقات مقدماتی زیر 23 سال قهرمانی آسیا مسالهای است که باید مورد رســیدگی قرار بگیرد و بر مبنای آن صدور حکم شــود اما در این مورد باید به مسائلی چند توجه جدی مبذول گردد و از تبعیض و برخوردهای چند ســویه جلوگیری شــود. از یــک طرف 3 بازیکن اســتقالل خــود در مورد نرفتن به قرقیزســتان (محل برپایی رقابتهای مورد بحث) تصمیم گیرنده نبودهاند و به دســتور باشــگاه استقالل به آنجا نرفتهاند و در نتیجه اگر مجازات قطعی و ثابت بر این قضیه متصور اســت باید شــامل حال باشــگاه شــود و برای بازیکنانی که آماده رفتن بوده اما از سوی مدیران باشگاه از این قضیه منع شــدهاند، یک تذکر جدی برای پرهیــز از تکرار این وضعیت در دفعات بعدی کافی است.

از جانب دیگر آنچه برای نورافکن، قائدی و مجید حســینی در استقالل روی داد، شــامل عارف آغاسی مدافع تراکتورسازی هم شد. وی در اردوی امیدها مشغول تمرین بود و قاعدتا باید به شهر بیشــکک قرقیزستان میرفت اما چون هادی محمدی مدافع تراکتوریها آســیب دید و آنها به آغاســی نیاز داشــتند، وی چند روز مانده به سفر به جمع همباشگاهیهایش پیوست و به پیکارهای زیر 23 سال آسیا نرفت و اینچنین بود که امیر حســین پیروانی ســرمربی امیدها در غیاب وی و مجید حسینی مجبور شد از بازیکنان غیرتخصصی در پســت دفاع وســط بهره گیرد و یکی از ضعفهای عمده تیم امید در بیشکک که سبب سقوط و عدم راهیابی آن به مرحله نهایی امیدهای آسیا (در چین به ســال )2018 شد، همین مســاله و به واقع فقدان قدرت الزم در خط دفاع در غیاب «دعوت شدههای انصراف داده» بود.

بر این اســاس اگر مجازات و محرومیتی برای بازیکنان در کار است (که البته نباید باشــد و باید شامل باشگاههای خاطی شود) مدافع تراکتوریها و هر فرد غایب دیگری هم باید مشــمول آن شــود. بدتر از هر چیزی عقبنشینی احتمالی فدراسیون در قبال قواعدی است که خودش آن را وضع کرده و مبنای آن حفظ تقویت تیمهای ملی است. علیرضا منصوریان البد به یاد دارد که در زمان هدایت تیم ملی امید (زیر 23 ســال) و همچنین تیم ملی زیر 22 سال چقدر بر حضور افراد منتخب تاکید داشت و بارها از عدم همراهی باشــگاهها نالید و حتی حاضر به همراهی تیم ملی زیر 22 ســال در مسابقات قهرمانی آسیای این رده سنی در کشورمان نشد و هومن افاضلی دستیار اول او آن تیم را به آن آوردگاه آســیایی برد و ناکام ماند و نمیتوان فهمید اینک منصوریان چطور به مفادهای مســالهای میتازد که خودش در زمان حضور در اردوهای ملی از سست بودن آن دایما ایراد میگرفت. به واقع راهحل این بحران فقط پای فشــردن بر قانون و اجرای بدون تبعیض آن اســت و اگر چنین شود در آینده نسبت به فعالیتهای تیم ملی پایه برخوردهای مثبتتر و بهتری صورت خواهد پذیرفت و هر مماشــات احتمالی از جانب مسووالن امر کار را خرابتر خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.