برانکو: به انگیزه و شوق بازیکنانم اعتقاد دارم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

برانکو ایوانکوویچ ســرمربي تیــم فوتبال پرســپولیس، اعتقــاد دارد کــه تیمــش بازي دشــواري برابر تراکتور پیش رو خواهد داشــت.

برانکــو در پایــان تمریــن تیــم فوتبال پرســپولیس گفت: « بــازي با تراکتور دشــوار است. تراکتورســازي 2 مربي خوب با تجربه در اختیار دارد. آنها تیم خوبي در اصفهان داشــتند و همیشــه به قهرماني جام حذفي و ســوپرجام ميرســیدند. شــاید چند بازیکن تراکتورسازي رفته باشــند اما ابراهیمــي، حاتمــي، کیاني، ایرانپوریــان ...و عالــي هســتند. بــازي آنها با اســتقالل خوزســتان را دیدم و باید بــا 5 گل ميبردند اما متاســفانه باختند البته این تاســف باید از ســوي اعضاي تراکتورســازي باشــد.»

برانکو در مــورد غایبان تیمــش در مقابل تراکتورسازي تصریح کرد:« سیدجالل حسیني و علي علیپور را نداریــم. اینکه آیا او تبریز ميآید یا نه با خودش اســت. حســیني بــازي نخواهد کــرد. او مقابل فــوالد روي نیمکت بــود که این مســاله برایمــان اهمیــت دارد. او روي نیمکت و روي زمیــن برایمــان بازیکن مهمي اســت.

وي در مــورد اینکــه االهلــي بازیکن 26 میلیاردي جذب کرده است، گفت:« ما ميدانیم االهلي، الهالل و العیــن ميتوانند بازیکنان 10 میلیــون دالري بخرند که مــا نميتوانیم اما به میل، انگیزه و شــوق بازیکنانم اعتقــاد دارم. در مرحله گروهي نشــان دادیم سوپراســتاري کار میکنیــم. آنها بازیکنان میلیــاردي خریدند اما خوب اســت بدانند که چه تفاوتي وجود دارد.»

برانکــو در مــورد اینکه بعد از بــازي رفت 3 هفتــه تعطیلي وجــود دارد، عنــوان کرد:« این تعطیالت کــه اصال خوب نیســت. نه براي ما بلکه بــراي هیچ تیمي خوب نیســت چرا که روند مســابقه قطع ميشــود اما فیفادي است.»

سرمربي پرسپولیس در مورد اینکه یک روزنامه نوشته بود، مهدي طارمي و محسن مســلمان تیم را به هم ميریزند و آیا برانکو هم همین اعتقاد را دارد، گفت:« شــما در تمرین بودید در این مورد چه نظري دارید. تمرین باز است و چیزي براي پنهان کردن نداریم. اگر بخواهــم روي حرف روزنامهها جلو بروم، باید کار دیگــري کنیم. بهترین داور هواداران هستند. آنها ميتوانند قضاوت کنند.»

وي در مــورد اینکــه چه اتفاقــي افتاد که بازي پرســپولیس و ایرانجوان بوشــهر لغو شــد و آیا قبل از این بازي به شــما اطــالع داده بودند که قرار اســت این بازي برگزار شود یا نه، گفت:« قبل از هر چیزي کریــم باقري با یک تیم صحبت کرد و قرار بود بازي کنیــم. آن تیم انصراف داد و ســپس برنامه را عوض کردیم. از من پرســیدند آیــا ميتوانید بــازي کنید و گفتم چــون براي امــروز تمرین صبح و عصر در نظــر گرفتم، بازي نگذاشتیم و هفته بعد روز یکشنبه بازي ميکنیم. بازي ما با یک تیم دســته دومي خوزستاني است که هدایتش بر عهده ســیدمحمد علوي است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.