تلخترين نايب قهرماني گیتيپسند

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تیم گیتيپســند با شکســت3 بر 2 مقابل چونبوري تایلند از کسب مقام اول لیگ قهرمانان فوتسال آســیا بازماند. بازي فینال لیگ قهرمانان فوتسال آسیا(7102 ویتنام) بین تیمهاي گیتيپسند و چونبوري تایلند که به ترتیب صدرنشینان گروه Cو Dهم بودند برگزار شد. برخالف تصور چونبوري نمایش فوقالعادهاي در نیمه اول داشت و با دو گل سوفاووت پیش افتاد. با شروع نیمه دوم احمد اسماعیلپور از اشــتباه دروازهبان چونبوري استفاده کرد و اختالف را به حداقل رســاند؛ بعد از او، علياصغر حســنزاده کار را به تساوي کشاند اما لحظاتي بعد باز هم سوفاووت ســومین گل خود را در این بازي زد و هت تریک کرد تا نماینده تایلند پیش بیفتد. سوفاووت ستاره تیم چونبوري در این دیدار، فصل گذشته در تیم مس سونگون توپ ميزد و شاگرد علیرضا افضل سرمربي کنوني تیم گیتيپســند بود. تالش گیتيپسند تا آخرین لحظات براي جبران نتیجه ثمري نداشــت تا همانند ۴ سال قبل چونبوري تایلند، این تیم ایراني را در فینال لیگ قهرمانان آسیا شکست دهد و شــاگردان علیرضا افضل به مقام دوم برسند. در بازي رده بندي تیم فوتسال تاي سون نام تایلند به همراه حسین طیبي، بازیکن مليپوش کشــورمان به مصاف الریان قطر رفت که موفق شد با نتیجه 6 بر یک به پیروزي و مقام سوم برسد. طیبي در این دیدار 2 گل از 6 گل تیمش را وارد دروازه رقیب قطري کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.