يادت هست به تيم اميد بازيكن ندادند استعفا دادی؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي كفاشيان بهعنوان رييس كميته فوتسال كنفدراسيون فوتبال آسيا اين روزها در ويتنام حضور دارد تا نظارت مستقيمي بر رقابتهاي باشگاهي قهرماني آســيا داشته باشــد. او درباره جام ملتهاي فوتسال آسيا در سال 2018 اينطــور توضيح ميدهد: «اين رقابتها 7 ماه ديگر آغاز ميشــود و ايــران هم همراه با تايلند و لبنان جزو كانديداهاي ميزباني بود اما در كميته فوتسال ای اف سی تصميم گرفتيم اين ميزباني را به چين تايپه بدهيم چون ميزباني رقابتها باعث توسعه فوتسال در كشورهاي مختلف ميشود.»

او دربــاره خبر نامزدياش براي دبيركلــي كميته ملي المپيك اينطور حرف ميزند:«هيــچ برنامهاي براي اين موضوع نــدارم. اصوال جايي خودم كانديدا نميشــوم و اگر از من بخواهند ممكن است روي آن فكر كنم ببينم هســتم يا خير. خودم براي جايي برنامهريزي نكردهام و هيچ جا هم كانديدا نميشــوم. كســي هم به من پيشنهادي نداده است.»

او درباره پيدا شــدن 40 هــزار دالر در فدراســيون فوتبال ميگويد: «خدا را صد هزار بار شكر كه پيدا شــده است. هر چه دالر پيدا شود ما خوشحال ميشــويم. من نميدانم اين پول كه پيدا شده، كجا بوده است. اصال چيزي گم نشده بود كه بخواهد پيدا شود!»

كفاشيان درباره اختالف فدراسيون فوتبال و باشگاه اســتقالل به خاطر بازيكنان تيم اميد حرفهايي دارد: «منصوريان زماني كه سرمربي اميد بود، نزديك مســابقات وقتي بازيكنان را به تيم اميد ندادند از اين تيم استعفا كرد و رفت و در تيم اميد نماند و اين تيم از دور مسابقات حذف شد. االن هم منصوريان مربي استقالل است و بايد با تيم اميد همكاري ميكرد و اجازه نميداد كار به اينجا بكشد. تمام مسائل باشگاهي و اينكه فعاليت خوبي در اين بخش وجود دارد به خاطر تيمهاي ملي اســت و اين تيمها بايد قوي شده و رو به جلو بروند. منصوريان كه خودش اين درد را كشيده بود، انتظار ميرفت بازيكنانش را به تيم اميد بدهد.»

او اشارهاي به داليل استقالليها مبني بر فيفادي نبودن دارد: «فيفادي نباشد! مگر براي كشورهاي ديگر فيفادي بود؟! باشگاهها بايد با فدراسيون و تيمهاي ملي هماهنگ باشند. فيفادي چيست؟ مگر فيفا بايد براي ما تعيين تكليف كند؟ بايد بدانيم كه تيم مليمان ارجحتر از همه باشگاههاســت. همه ليگها و بازيهاي باشــگاهي به خاطر پيشــرفت تيم ملي اســت. به نظرم اســتقالل كار خوبي نكرد و ديگر با كميته انضباطي است كه چه تصميمي بگيرد. منصوريان اين درد را كشــيده بود و توقع داشــتيم بدون مشــكل و حاشيه بازيكنانش را در اختيار تيم ملي اميد قرار دهد.»

رييس ســابق فدراسيون فوتبال حرفهايش را اينطور ادامه ميدهد:«آن زمان خودش عليه مربيان و باشــگاهها بــود و االن عليه تيم ملي! اين كارها درســت نيست و بايد هميشــه به تيم ملي اهميت داد. اينكه تيم اميد ما از رقابتها حذف شــد چه دســتاوردي ميتواند براي ما داشــته باشد؟ در هر صــورت االن هم بايد جوانان را حمايت كرد تا به رقابتهاي انتخابي المپيك برســيم و نبايد كار را متوقف كرد. در ايــن رقابتها هم بهتر اين بود كه به مرحله بعدي صعود كنيم.» كفاشيان در مورد شكايت برخي بازيكنان به فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسيا معتقد است: «فيفا و ای اف سی به هيچ عنوان شــكايت بازيكنان ايراني را قبول نميكنند و كميته انضباطي كشــورمان را مســوول اين كار ميدانند. يعني اگر هم شكايتي شود آن را رد كرده و تمام مســائل مربوط به شــكايات داخلي بايد در كميته انضباطي رسيدگي و حل و فصل شــود. كميته انضباطي و استيناف ما نيز مستقل هستند كه مستقال به شكايات رســيدگي كرده و اصال طرف فدراسيون هم نيستند. فيفا هم به اين مســأله تأكيد دارد و به هيچ عنوان تقاضا و شكايات بازيكنان داخلي را بررسي و ترتيب اثر نميدهد و فقط كميتههاي انضباطي كشورها به شكايات و بيعدالتيها رسيدگي ميكنند.»

او در خصوص قرارداد جيووا با فدراسيون فوتبال ميگويد: «تفاهمنامه امضا كرديم و آنها هم قبول كردند كه نميتوانند مدعي باشند و پرونده شان بسته شد و بايد منتظر حامي مالي جديد باشيم. اينكه حامي مالي جديد چه برندي باشد فعال مشخص نيست.»

پيش از اين قرار بود با حذف جيووا، آلاشــپورت حامي مالي تيم ملي باشد و مذاكرات بســياري هم براي اين موضوع صورت گرفته بود كه ظاهراً هنوز به نتيجهاي نرسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.