قطر به همراه طيبي به مصاف الشمال ميرود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيــم فوتبال قطــر پيش از ســفر به اســلووني براي برپايي اردوي تداركاتي در دوحه مقابل الشــمال قرار ميگيرد. يكي از رسانههاي قطري خبر داد كه تيم قطر قبل از ســفر به اســلووني براي برگزاري اردوي تداركاتي قرار است در تاريخ 7 آگوست در دوحه به مصاف تيم الشــمال برود. محمد طيبــي، مدافع فصل گذشــته اســتقالل خوزســتان در اين فصل بــراي قطر بازي ميكند و قرار است به همراه تيم جديدش در تاريخ 9 آگوســت به اســلووني برود تا اردوي پيــش فصل خود را در اين كشــور برپــا كنند. ياران محمــد طيبي در اردوي اسلووني 5 ديدار تداركاتي برگزار ميكنند. اين در حالي است كه باشگاه پارس جنوبي همچنــان از طيبــي ناراحت اســت و اين بازيكــن را تهديد كرده در صورتي كه 400 ميليون تومان به باشــگاه ندهد، اين باشگاه از او به فيفا شكايت خواهد كرد.

پيش از ايــن هم صحبتهايي درباره محروميت او به خاطر شــكايت باشــگاه پارس جنوبي وجود داشــت كه باشــگاه القطــر به طيبي اطمينان داد مشــكلي او را تهديد نميكنــد و او ميتواند با خيال راحت در اين باشــگاه به بازياش برســد. گفته ميشــود كه طيبي پيش از ســفر به قطر با باشــگاه پــارس جنوبي قرارداد همكاري امضا كــرده و زمان رفتن به تيم قطري، با اين باشگاه قرارداد داشته است. هــر چند ظاهرا قــرارداد او داخلي بوده و اعتباري نداشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.