رضايت پورعلي گنجي از اردوي اروپايي السد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم فوتبال الســد قطــر دهمين روز تمرينهايــش را در اردوي تداركاتــي اتريش به همراه مرتضــي پورعلي گنجي، مدافع مليپوش كشــورمان پيگيري كرد. در حاشــيه اين تمرينهــا طرفداران ژاوي هرناندز، كاپيتان ســابق بارسلونا و كنوني الســد به زميــن تمرين اين تيــم قطري آمدند و از ســتاره محبوبشان امضا گرفتند. مرتضي پورعلي گنجي كه فصل گذشته را با موفقيت و عملكرد خوبي در السد سپري كرد، در اين فصــل نيز در كنار ياران ژاوي خواهد بود و اين تيم را در ليگ ســتارگان قطر همراهي خواهــد كرد. پورعلي گنجي در اردوي آمادگي تيمش نيز شرايط بسيار خوبي دارد و از آمادگي قابل قبولي برخوردار اســت. اين لژيونر كشورمان اميدوار است با درخشش در تركيب تيمش بتواند همچنان به روزهاي خوبش در ليگ ســتارگان ادامه دهد و البتــه همچنــان از بازيكنان مورد اعتماد كیروش باشد. پورعلي گنجي درباره تمرينهای تيمش ميگويد: «اردوي بسيار خوبي را ســپري ميكنيــم و همواره مورد لطف هوادارانمان هســتيم و از ما حمايت ميكنند، حضور آنهــا در تمرينها روحيه مضاعفــي به ما ميدهــد و اميدوارم فصل خوبي را پيش رو داشته باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.