بردياف: سانچز مصدوم هم نميشد، آزمون بازي ميكرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم فوتبال روبين كازان روسيه در هفته ســوم رقابتهاي ليگ برتر روسيه موفق شد با درخشش سردار آزمون، مهاجم ايراني خود نخستين برد اين فصل خود را مقابل آرسنال با نتيجه 2 بر يك كسب كند.

آزمــون در اين ديــدار از نيمه دوم بازي به جاي ســانچز به ميدان آمــد و در اين ديــدار يك پاس گل داد و يك پنالتي براي تيمش گرفت.

قربــان بــردياف، ســرمربي روبيــن كازان دربــاره اينكه آوردن آزمون در نيمــه دوم بازي به جاي ســانچز اجباري بود يعني به خاطر مصدوميــت ســانچز بود يــا اينكه برنامهريزي شده بود، ميگويد: «نه اين اقدام برنامه ريزي شــده بود و اگر سانچز در اين بازي مصدوم هم نميشد من آزمون را در ابتداي نيمه دوم به ميدان ميآوردم.»

ســرمربي روبين كازان پيش از اين تمام تــالش خود را براي حفظ آزمــون در تيمش به كار بســت و با وجــود اينكه ايــن مهاجم خوب كشورمان پيشنهادهاي جدي براي جدايي از اين تيم روســي داشــت، اجازه نــداد شــاگرد قديمياش از روسيه خارج شود و در سومين بازي تيمش نشان داد كه اصرار بردياف براي حفظ او بي جهت نبوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.