سه سال و نیم ضرر کردیم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

روز شمار داستان ژوزه - پرسپولیس

به احتمال فراوان رای دادگاه عالی ورزش در خصوص پرونده مانوئل ژوزه تا چند روز ديگر به باشــگاه پرسپوليس ابالغ خواهد شد و محكوميت باشگاه در اين پرونده قطعی به نظر میرسد.

پروندهای كه از حدود ســه سال و نيم پيش باز شــد و فراز و فرودهای زيادی داشت. شايد بررسی آنچه طی اين مدت گذشت و مرور اتفاقات مربوط به اين پرونده بد نباشد. بخصوص اينكه مشخص میكند باشگاه پرسپوليس اوال چه زمانهايی برای توافق و مصالحه در اين پرونده را از دســت داده و دوما اينكه وقتی برايشــان مسجل شــد ژوزه كوتاه نمیآيد با هزينههای گزاف و جريمههای بيشــتر در تاخير پرونده با كش دادن ماجرا فقط به پرسپوليس ضرر زدند. 91/9/18.................................................. جلسه با شيرينی و امتناع از حضور در تمرين 91/9/19 .................................................. رويانيان به بازيكنان گفت كار ژوزه تمام است. 91/9/21........................................... جلسه رويانيان با ژوزه – ژوزه راضی به فسخ نشد 91/9/24................................................... جلسه بعدی رويانيان با ژوزه – ژوزه نرم شد. 91/9/25................................................................................ مخالفت ژوزه با فسخ قرارداد :91/9/25 جلسه چهارم رويانيان با ژوزه دو ساعت طول كشيد. 91/9/29..... راه ندادن ژوزه و دستيارانش به تمرين و هتل و فيلمبرداری از اتفاقات 91/10/1............................... ژوزه و دستيارانش ايران را ترک كرده و به تركيه رفتند. 91/10/8..... پرسپوليس عليه ژوزه به فيفا نامه نوشت؛ ترک تمرين بدون هماهنگی 92/1/18 ........................................................ ژوزه عليه پرسپوليس به فيفا شكايت كرد. 92/4/9.......................................... فيفا از پرسپوليس برای بررسی پرونده پول خواست 92/6/4 .................................. فيفا از دستياران ژوزه برای ترک تمرين توضيح خواست 92/8/12................................................... فيفا از دستياران ژوزه مستنداتش را خواست 92/9/10................ فيفا ادعاهای ژوزه را نپذيرفت و خواستار دفاعيات جديدش شد. 93/2/1..................... تكذيب بدهی 6 ميلياردی به ژوزه توسط مشاور حقوقی باشگاه 93/6/25 ....... فيفا اليحه دفاعيه ژوزه را با يك سال تاخير برای پرسپوليس فرستاد! 93/7/5..... مبلغ درخواســتی ژوزه از پرسپوليس مشخص شد؛ 300 هزار يورو معادل 5/3 ميليارد تومان آن روز 93/7/6 ......... باشگاه پرسپوليس در آخرين مهلت ارسال اليحه دفاعيه كوتاهی كرد. 93/7/7........................... باشگاه پرسپوليس برای ارسال دفاعيه 20 روز مهلت گرفت. :93/7/24 دفاعيه پرسپوليس به فيفا ارسال شد. 93/8/17...... خواجوند سخنگوی باشگاه پرسپوليس اعتراف كرد شانس زيادی برای بردن اين پرونده وجود ندارد. 94/7/29 .... حكم محكوميت پرســپوليس در اين پرونده از سوی فيفا به باشگاه ابالغ شد. ..94/7/29 رای اوليه ژوزه 624 هزار يورو، لوييز پدرو 90 هزار يورو، اســكار 30 هزار يورو، فيدالگو 65 هزار يورو 94/8/13 .................................. ريز ارقام محكوميت پرسپوليس به كادر پرتغالی اعالم شــد؛ ژوزه 950 هزار يورو + 150 هزار يورو دير كرد، پدرو 150 هزار يورو + 5 درصد تاخير، فيدالگو 50 هزار يورو + تاخير، اسكار 50 هزار يورو + تاخير، جمع كل: 1/250 ميليون يورو + 250 هزار يورو تاخير 94/9/23 ............................ طاهری گفت هنوز شرح حكم ژوزه نيامده ...94/12/10 طاهری اعالم كرد خطر كسر امتياز پرسپوليس را تهديد نمیكند 95/5/27.... باشگاه پرسپوليس تيمی از وكالی حقوقی را به سوييس فرستاد 95/9/15 ..... طاهری با اعالم اعتراض به رای فيفا از حكم ژوزه ابراز نگرانی كرد 95/11/4..... طاهری میگويد باشگاه در انتظار رای دادگاه عالی ورزش است. 95/12/1 سرپرست باشگاه پرسپوليس میگويد هيچ توافقی با ژوزه در كار نيست چون وكيلش حاضر به گفت و گو نيست. 96/1/13 ......... طاهری تاكيد میكند هنوز رايی صادر نشده و كسر 6 امتياز صحت ندارد. 96/4/31...................................................................... جمشيدی معاون حقوقی پرسپوليس میگويد اقدامات قبلی كار ايشان برای حل پرونده را سخت و طوالنی كرده است. 96/4/31 .......................... جمشيدی معاون حقوقی باشگاه مديران قبلی را به خيانت و دادن مدرک عليه باشــگاه به فيفا محكوم میكند. 96/5/6 علی اكبر طاهری از صدور رای دادگاه عالی ورزش برای دستياران ژوزه و پرداخت 400 هزار يورو و مهلت سه

هفتهای خبر میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.