متهمان عاشق نيمكت در كنار برانكو و بازيكنان

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

طي تمــام ســالهاي اخير بيشــتر پيشكسوتان پرســپوليس هرگاه از شرايط فني تيم پرســپوليس انتقاد ميكردند اين شائبه درباره آنها مطرح ميشد كه اين عده دنبال رســيدن به سرمربيگري پرسپوليس و جلوس روي نيمكت تيم محبوب شــان هستند. اين مساله در زمانهايي كه سرخها ســرمربي خارجي داشتهاند بيشتر هم بوده و هر بار پرسپوليس با كادر خارجي نتيجه نميگرفــت صداي اعتراض پيشكســوتان هم بلند ميشــد. حاال بيش از دو ســال از حضــور برانكــو ايوانكوويــچ در راس كادر فني پرســپوليس ميگذرد و ايــن تيم با مربــي كرواتش همــراه با ارائــه بازيهاي خوب نمايشهاي جالبي به دســت آورده و بعــد از 9 فصل قهرمان ليگ برتر شــده اســت. البته كه اين قهرمانــي و بعد از آن كسب سوپرجام فوتبال ايران، پيشكسوتان پرســپوليس را هم خوشــحال كرده است. به هميــن خاطر شــركت پيشكســوتان كهن پرســپوليس كه بيشتر اعضاي هيات مديــرهاش را پيشكســوتاني مثــل بهروز سلطاني، ضيا عربشــاهي و حميد استيلي تشكيل ميدهند قصد برپايي جشني براي پرســپوليس دارند. قرار است در اين جشن از مديران باشگاه پرسپوليس، اعضاي هيات مديره، كادر فني و بازيكنان دعوت به عمل آورده شــود. همچنين در اين جشن كه به مناسبت قهرمانيهاي اخير پرسپوليس برپا ميشود از بازيكنان و كادر فني پرسپوليس تقدير به عمل خواهد آمد تا مشخص شود پيشكســوتان در كنار برانكو و شاگردانش هســتند. جالب اينكه علي اكبر طاهري و مديران باشــگاه هم به اين جشــن دعوت شدهاند تا مشخص شود با وجود انتقادهايي كه به مديريت باشگاه از سوي پيشكسوتان وارد ميشــود اين دو گروه بــه خاطر نام پرسپوليس و افتخاراتش مشكالت بين خود را كنار گذاشــته و در كنار هم باشند. قرار است اين جشــن تا پايان مردادماه برگزار شــود كه هنوز مكان آن مشخص نشده اما عدهاي از پيشكسوتان، مديران عامل سابق باشــگاه و بــزرگان ورزش در اين مراســم حضور خواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.