ربیع خواه: در تیم ما باندبازي وجود ندارد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محسن ربيعخواه كه حاال بازيكن موثري در تركيب پرسپوليس است از شرايط فعلي خودش ميگويد:«زماني كه تازه به پرسپوليس آمده بودم كسي شــناختي روي من نداشت به همين خاطر كار بســيار ســختي داشتم تا خودم را نشان بدهم اما بازي به بازي پيش رفتم و توانستم نظر كادرفني را نســبت به خودم جلب كنم. االن هم تمام تمركــزم روي بازيها اســت و تالشــم را ميكنم كه بهترين عملكرد را براي تيم داشته باشم.»

ربيع خواه در ســه پســت براي پرســپوليس بازي كرده و مشكلي هم ندارد:«هر جايي كه سرمربي تيم نياز ببيند، مــن وظيفه دارم بــازي كنم. مطمئنا تالشــم را ميكنم كه بهترين عملكرد را داشــته باشــم البته خودم بيشتر دوســت دارم در پست هافبك دفاعي بازي كنم.»

شماره 18 پرســپوليس همدلي را راز موفقيت تيمش ميداند: «ســال قبل رفاقت و همدلي در تيم ما وجود داشــت. يكي از مهمترين مســائل و داليلي كه ما توانستيم قهرمان شويم همين موضوع بود. امســال هم رفاقت در تيــم ما وجــود دارد و بازيكنان با يكديگر دوســت هستند و اينكه گفته ميشــود در تيم باندبازي وجود دارد اصال درست نيست و در تيم ما باندي وجود ندارد.»

او در پاســخ به اين ســوال كه چقــدر براي تيمش شــانس قهرماني قايل اســت، ميگويد: «تيم ما مدعي اصلي قهرماني اســت. ما ميخواهيم از عنــوان قهرمانيمــان دفاع كنيم و هدفمان همين است البته امسال در سه جام ميجنگيم و دوست نداريم در هيچ كدام از اين جامها به راحتي كنار برويم.»

امســال و بــا جــذب بازيكنان جديد در خط دفاعي پرســپوليس هم ترافيــك بازيكن وجود دارد. ربيعخواه ميگويــد: «در تيمهاي بزرگ معموال در پستهاي مختلف ترافيك بازيكن وجود دارد. تيمي مثل پرسپوليس كه ميخواهد در ســه جام شــركت كند بايد در پســتهاي مختلــف بازيكن داشــته باشد تا به مشــكل نخورد. ما هم مشــكلي با اين قضيــه نداريم و در تمرينهــا به بهترين شــكل ظاهر ميشويم.»

زمان زيــادي تا بازي رفت مقابل االهلي عربســتان نمانــده اما هافبك دفاعي ســرخها درباره اين مســابقه حــرف نميزنــد: «فعــال نميخواهم درباره اين موضوع صحبت كنم زيرا در حال حاضر تمركزمان روي ليگ برتر و بازي با تراكتورسازي است. اميدوارم از تبريز با دست پر به تهران برگرديم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.