عبدي:شانس توافق با ژوزه را داشتیم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

عالي ورزش برسد اين شــانس را داشتيم كه با ژوزه توافق كنيم. يكسري روابطي ايجاد شد كه ميتوانســتيم اينكار را بكنيم ولي اين موضوع نهايي نشد و همانطور كه ميدانيد پيگيريهاي حقوقي زمانبر است.»

عضو پيشــين هيات مديره پرســپوليس درباره اينكه بحث خيانت يكي از مديران ســابق باشگاه و دادن اطالعات به مراجع بينالمللي در اين پرونده هم مطرح شده، گفت: «اين مباحث بازگشــت به گذشته و پاک كردن صورت مساله اســت. اگر كسي بگويد در گذشــته فالن شده اســت، مشكلي حل نميشــود. اين پرونده بايد در دو سال گذشته سريعتر رسيدگي ميشد. به هرحال بايد از اين حرفها گذشــت و مشــكل را حل كرد.»

مربي ســابق سرخها درباره شــرايط فني اين تيم هم گفت: «شــايد ســعي در اين باشد كه پرسپوليس همانند ســال گذشته بازي كند ولي تيمها بــه دنبال خنثي كــردن روشهاي پرســپوليس هســتند. يك جورهايي ميشــود گفت دســت پرسپوليس رو شــده و بايد دنبال راهكارهايي باشد كه بتواند حريفانش را غافلگير كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.