عربشاهي: دنبال همگرايي و اتحاد با باشگاه پرسپوليس هستيم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ضيا عربشــاهي از اعضاي هيات مديره شركت پيشكسوتان كهن پرسپوليس درباره جشن اين شــركت براي تيم فعلي و اينكه پيشكســوتان در كنار برانكو و شــاگردانش هســتند، ميگويــد: «امثال مــن و بهروز ســلطاني سالهاي ســال براي پرسپوليس زحمــت كشــيديم و قهرمانيهايــي كــه پرسپوليس در زمان ما به دست آورد باعث شد تا اين تيم هوادار 30-35 ميليوني پيدا كنــد.» وي ادامه ميدهد: «پيشكســوتان پرســپوليس هر وقت از شرايط فني تيم يا باشگاه انتقاد ميكنند از سر دلسوزي حرف ميزننــد و هيچ كس دنبال تخريب و انتقاد نيست. ما هيچ وقت دنبال اين نبودهايم كه تيم محبوب خودمان را به حاشــيه ببريم و همواره در قبال بازيكنان و كادر فني حسن نيســت داشــتهايم.» پيشكســوت سرخها ميگويد: «ميخواهيم ثابت كنيم همدلي و اتحاد فقط نبايد به صورت زباني باشد و بايد قلبا در كنار همديگر باشيم. در واقع اينطور نيســت كه در موقع شكستها از تيم انتقاد شــود و زماني كه موفقيتي به دست ميآيد بايد از عوامل اين موفقيتها تقدير كرد.»

عربشــاهي ميگويد: «هدف شركت پيشكسوتان پرسپوليس سربلندي باشگاه و تيم پرســپوليس اســت و تمام اقداماتي كه انجام ميدهيم در همين راستاست. ما به غير از كمك به پيشكسوتان پرسپوليس به دنبال همگرايي با باشــگاه هســتيم و بايــد كاري كنيــم اين اتفــاق بيفتد تا به نقطه عطف مد نظرمان برســيم.» وي در پايان ميگويد: «تمام اقدامات اين شركت بــا تصويب هيات مديره انجام ميشــود و هيچ عضوي از هيات مديــره نميتواند به تنهايــي كاري را پيش ببرد. ما كارهايمان را به صورت قانوني انجام ميدهيم و دنبال اين نيســتيم كه حرف و حديثي به وجود بيايد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.