کمال در تبریز فیكس ميشود، هدف بازگشت به تیم ملي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بــه احتمــال فــراوان كاميابينيا از بازي بعدي پرســپوليس با تراكتورسازي به تركيــب اصلي تيمش بــر ميگردد تا بار ديگر در كنار محســن مسلمان و بقيه، خط هافبك سرخپوشان را تشكيل دهند. شــماره 11 پرســپوليس انتظار داشت در بــازي با فوالد در تركيب اصلي باشــد اما بهعنــوان بازيكن تعويضي بــه ميدان آمد و اصال هم از اين موضوع اســتقبال نكرد. كاميابينيا ســخت نگران وضعيت خود در تيم ملي اســت و ميخواهد در غياب اميد ابراهيمي مصدوم به هر شكلي كه شده در دو بازي تشــريفاتي تيم ملــي مقابل كره جنوبي و ســوريه به ميدان برود. با توجه به اين قضيه خيلي برايش مهم اســت كه در پرسپوليس فيكس بازي كند. برانكو هم اين موضــوع را درک كرده و قصد دارد در تبريز به كمال از ابتدا ميدان بدهد، هرچند كه او از محسن ربيعخواه هم رضايت كامل دارد. شــايد اگر بحث تيم ملي نبود كمال بايد همچنــان بازيهاي تيمش را از روي نيمكت تماشــا ميكرد. البته با بازگشــت نوراللهي به پرســپوليس از پايان شهريور ماه كمال يك رقيب جدي خواهد داشــت و بايد بيشتر از نيمفصل دوم ليگ گذشته تالش كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.