طارمي هفته دوم یا چهارم شروع به گلزني ميکند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مهــدي طارمي با اينكــه در هر دو مســابقه نفت تهران و فــوالد از ابتدا به ميدان رفته اما موفق به گلزني نشده كه دليل هم دارد. طارمــي درگير رفتن به اروپــا بود و به همين خاطر مدت زيادي در اردو حضور نداشت.

او دوران بدنســازي را از دســت داد و از باقــي نفرات عقبتر اســت. از طرفــي در كنــار ايــن عقبماندگي با مديران باشگاه و حامی مالی وارد جنگ رسانهاي و اينستاگرامي شد و اين مساله تمركــز الزم را از او گرفت اما هواداران پرســپوليس نبايد نگران باشند. طارمي عــادت دارد كه هفته اول گل نزند. او در اولين فصل حضور در پرســپوليس گل نخســت را در هفته چهارم به ذوبآهن زد. در ليــگ پانزدهم هــم اولين گل را در هفته دوم به اســتقالل خوزستان زد. در ليگ شــانزدهم هم او در بازي با صبا و در هفته چهــارم گلزنيهايش را آغاز كرد. بــا اين تفاســير از االن تا يكي دو هفته ديگر بايد بــراي گلزني آقاي گل پرسپوليسيها صبر داشته باشيم و فعال جاي نگراني نيست. طارمي امسال براي تيم ملي و پرســپوليس 15 ديدار انجام داده كــه ماحصل آن زدن 12 گل بوده. فعال به جــاي عدد 13 او مدتي اســت درگير طلســم 12 شده و همه در انتظار هســتند تا مهاجم تنگستاني اين طلسم را بشكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.