سرنوشت ساسان انصاري در انتظار سیامك نعمتي؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ســيامك نعمتي از جمله خريدهاي اميدواركننده پرســپوليس بــراي فصل جديــد بــوده و در بازيهــاي تداركاتي پيــش فصــل و ســوپرجام نمايشهاي جالبي ارائه كرده اســت. نعمتي در بازي اول فصل روي نيمكت نشســت و شرايط بازي طوري پيش رفت كه حتي بهعنوان بازيكــن تعويضــي هم به ميــدان نرفت. پرســپوليس فصل قبل در فاز تهاجمي و در نيمفصل دوم ســامان نريمان جهان را روي نيمكت داشــت كــه خيلي كم به او بازي رسيد. امسال سروش رفيعي از جمع نفرات اصلي رفته اما با آمدن منشا، اميري به خط هافبك برگشــته و باز هم ترافيك براي تازهواردهايي مثل نعمتي وجود دارد. هر چند برانكو از وضعيت اين بال شوتزن راضي است اما شــايد نعمتي هم شانس زيادي براي بازي نداشــته باشد بخصوص وقتي كه بشار رسن به جمع هافبكهاي پرسپوليس اضافه شود و ترافيك سنگيني در خط هافبك به وجود بيايد. فصل قبل و در همــان ابتداي راه ساســان انصاري نتوانست اين بيرون ماندنها را تحمل كند و همان هفته چهارم از جمع سرخها جدا شد و رفت. حاال سرنوشت ساسان انصاري شــايد در انتظار نعمتي جوان باشد مگر اينكــه او طاقت بياورد و با بازيهاي چند دقيقهاي برانكــو را مجاب كند كه دقايق بيشتري در زمين باشد يا حتي به تركيب اصلي برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.