شانس کم سیدجالل

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مصدوميت ســيدجالل حســيني از ناحيه همســترينگ هنوز بهبود پيدا نكرده و از اينرو احتمال اينكــه او در بازي با تراكتورســازي به ميدان برود، خيلي كم است. كاپيتان پرسپوليس در بازي تيمش با فوالد در فهرست 18 نفره قرار داشــت اما دليل حضور او برميگشت به مسائل روحي و رواني. از اينرو ممكن است به خواسته برانكو، ســيدجالل در تبريز هم سرخپوشان را همراهي كنــد، از اين جهت كه حضور او از نظر روحــي و روانــي كمك زيادي بــه همبازيانش ميكند. ســيدجالل عصر شــنبه و صبح ديروز تمرينهای اختصاصياش را زير نظر ماركو انجام داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.