تمرین متنوع صبحگاهي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

سرخپوشان تمرينهای خود براي بازي با تراكتورســازي را صبح ديروز دنبال كردند. اين تمرين از ســاعت 10:10 دقيقه آغاز شــد. بعد از صحبتهاي برانكو ايوانكوويچ، مربي بدنســاز سرخپوشان بازيكنان را گرم كرد و پس از آن با دستور سرمربي، اعضاي تيم به سه گروه تقسيم شــدند. اين گروهها به كار با وزنه، عبور از موانع و كار با تــوپ ميپرداختند و با يكديگر جابهجا ميشــدند. دروازهبانها زير نظــر ايگور پاناديچ به تمرين پرداختند و ســاير نفرات تمرينهای تاكتيكــي را دنبال كردند. تمرين سرخپوشــان تركيبــي از اكثر برنامههــاي تمريني بود كه در طول يك هفته انجام شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.