همچنان در انتظار پاسخ شوراي المپيك آسيا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مهــر - كميته ملي المپيــك بابت نامهاي كــه در اعتراض به برخي اقدامات براي برگزاري بازيهاي داخل ســالن آســيا به رييس شوراي المپيك آسيا ارســال كرد، هيچ پاسخي نگرفته است. اقدامات نامتعارف و تصميمات غيرقانوني كه از سوي تركمنستان براي ميزباني بازيهاي داخل ســالن و هنرهاي رزمي آسيا انجام شده اســت، كميته ملي المپيك را بر آن داشت طي نامهاي رسمي اعتراض خود را به شوراي المپيك آســيا )OCA( بهعنوان متولي ورزش آســيا و برگزاري اين بازيها، اعالم كند.

اين نامه با امضاي كيومرث هاشمي و براي شــخص «شــيخ احمد الصباح» رييس شوراي المپيك آســيا ارسال شــد. در اين نامه رييس كميته ملي المپيك با اشــاره به برخي اقدامات تركمنها براي برگزاري بازيهاي داخل ســالن و هنرهاي رزمي آســيا كه كشــورهاي شركت كننده را با چالش مواجه كرده اســت، خواستار رســيدگي به آنها شــد. يكي از اين اقدامات در رابطه با سيستم ثبت نام اعضاي كاروان كشورها در مرحله دوم و ماقبل آخر بود.

قرار بــود ايــن مرحله از ثبــت نام طي نشستي در عشــق آباد انجام شود اما مسووالن كميته برگزاري بازيها به يكباره نشست را لغو كرده و سيستم «تله كنفرانس» را جايگزين آن كردند.

يكي ديگر از مــواردي كه در نامه اعتراض كميته ملي المپيك به شــوراي المپيك آســيا بابت اين بازيها مطرح شد، در رابطه با «امكان ثبت نام دو ورزشــكار از هر كشور در هريك از مادهها و اوزان رشــتههاي انفــرادي بازيهاي داخل سالن و هنرهاي رزمي آسيا» بود.

كميته ملي المپيك نسبت به اين اقدام به شدت معترض است بخصوص اينكه اوال برخالف قوانين كميته بينالمللي المپيك(ACO) است و ثانيا در گســتردگي كاروان كشــورها و حتي مــدال آوري آنها تاثيرگذار اســت در حاليكه قانوني و منطقي نيست.

به همين دليل در نامه ارســالي كيومرث هاشمي به شــيخ احمد الصباح، اين موضوع نيز مطرح شد تا به آن رسيدگي شود. نامه اعتراضي كميته ملي المپيك به رييس شــوراي المپيك آســيا ســه هفته پيش براي وي ارسال شد. تا امروز اما هيچ پاســخ و واكنشــي نسبت به اين نامه داده نشده است.

البته شوراي المپيك آسيا اين روزها عالوه بر مشغلههاي هميشــگي، با حواشي مربوط به شــكايت وزارت ورزش كويت عليه شيخ احمد الصبــاح هم مواجه اســت چراكــه او به خاطر ابهامات مربوط به برگــزاري جام 2003 خليج فــارس براي رفع آنها و پاســخگويي به بازپرس دادســتان، احضار شــده اســت. در هر صورت طي اين مــدت كميته ملي المپيــك ثبت نام مرحله دوم اعضاي كاروان ايران براي حضور در بازيهاي داخل ســالن و هنرهاي رزمي آسيا را با استفاده از سيستم پيشنهادي تركمنها يعني تلــه كنفرانس انجام داد كه البته دردســرهاي خاص خودش را داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.