از حضور بين پردرآمدترين واليباليستها خندهام گرفت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دريافت كننده تيم ملي واليبال ايران ميگويــد از ديدن خبر حضــورم در بين پردرآمدترين واليباليستهاي جهان تعجب كردم و البته خندهام گرفت!

روز گذشــته خبري در رســانهها به نقل از يك ســايت لهســتاني منتشر شد كه ميرزاجانپور را هشــتمين واليباليســت پــر درآمد دنيا معرفــي ميكرد. خبري كه تعجب همه از جمله خــود ميرزا را در پي داشت. ليستي كه البته مشخص شد درست نبوده و بر اســاس آمار غلطي چيده شــده است.

او در واكنش بــه اين خبر ميگويد:« از ديدن اين خبر تعجــب كردم و خندهام گرفت. من نميدانم منبع اين خبر چيست و بر چه اساسي اين خبر را نوشتهاند. مبلغ قرارداد من با قــرارداد بازيكناني كه در آن فهرست حضور داشــتند اصال قابل مقايسه نيســت. اي كاش رســانههاي داخلي جاي اســتناد به چنين خبرهايي خودشــان هم كمي تحقيق ميكردنــد تا با دامن زدن به اينگونه خبرهاي بيپايه و اساس تمركزمان را در آســتانه رقابتهاي حســاس انتخابي جهان بههم نزننــد.» مجتبي ميرزاجانپور همچنيــن درمــورد شــرايط اردوي تيم ملي در آســتانه رقابتهاي انتخابي جهان توضيــح ميدهد:«خوشــبختانه شــرايط تمرينها بسيار خوب است و تمام بازيكنان روز به روز پيشرفت ميكنند. نظم خاصي در تمرينهــای كوالكوويــچ وجود دارد و همين موضوع موجب شــده تا همه چيز بهتر و با برنامهتر از گذشته پيش برود.»

او ادامــه ميدهد:« ما خــود را براي مســابقات انتخابي جهان آمــاده ميكنيم و به خوبــي ميدانيم كه چه كار ســختي در پيش داريم. به هــر حال حتي با وجود اينكه ما ميزبان هســتيم و قطعا از حضور پرشور تماشاگران بهره خواهيم برد اما هيچ حريفــي را نبايد دســتكم گرفت، چراكه همه حريفــان برنامهريــزي كردهاند تا در مسابقات جهاني حاضر شوند.»

دريافت كننده تيم ملي واليبال ايران كه به تازگي به عضويت تيم بانك ســرمايه درآمده است، در اين مورد نيز ميگويد:«به هر حال بانك سرمايه قهرمان ايران و آسيا شده اســت و حاال بايد خود را براي حضور در مســابقات بزرگي به نام جام باشگاههاي جهان آماده كند. بازيكنــان خوبي در اين تيم حضور دارند و كادر فني كارها را طبق برنامه پيش ميبرد.»

ميرزاجانپور ادامه ميدهد:« اميدوارم ســال خوبي در اين تيم داشــته باشــم و بتوانم با تيم جديدم قهرماني در ليگ برتر ايران، جام باشــگاههاي آسيا و رقابتهاي باشگاههاي جهان را تجربه كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.