قاعده‌ای‌که‌از‌بسکتبال‌حذف‌شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نخســتين جلســه ســازمان ليگ فدراسيون بســكتبال بــراي تعيين شــرايط فصــل آينــده مســابقات روزگذشــته برگزار شد كه اصليترين تصميم گرفته شده حذف ســهميههاي ملــي براي ليگ پيشرو بود.

در سالهاي گذشته ســهميه شــدن بازيكنان ملي محدوديتهاي زيادي براي بسكتبال ايجاد كرده بود كه باالخره اين ســهميهبندي حذف شد و باشــگاهها از اين پس ميتوانند هر تعداد بازيكن ملي كه دوست دارند به خدمت بگيرند.

در سالهاي گذشته همين موضوع سهميه ملي شــدن بازيكنان معضل بزرگي شده بود و آمدن و نيامدن نام بازيكنان در اين ليست، يكي از تعيين كننده ترين شــرايط بــراي بازيكنان بود. تا جايي كه تعداد بســياري دوست داشتند و ترجيح ميدادند بــه اردوهاي تيم ملي نروند تا بازيكن ملي نباشــند و بتوانند راحتتر با تيمهاي خــوب قــرارداد امضــا كنند. چرا كه فدراســيون محدوديتهايــي را براي جذب اين بازيكنان ايجاد كرده بــود. اين شــرايط در گذشــته هــم وجود داشت اما فدراسيون براي اينكه برخي مليپوشــان نيمكت نشــين نشــوند ســهميه بندي را ايجاد كرد اما حاال دوباره اين سهميهبندي را برداشت كه قطعا ميتواند اتفاق مثبتي براي بسكتبال باشد. اتفاقي كه البته بايد ديد چه تفكري پشــت آن بوده و به چه دليلي چنين قانوني كه چندين ســال با آن بازي شد و با تغييرات آن، سرنوشــت تيمها عوض شــد، برداشته ميشــود. حاال بايد منتظر ماند و ديد ايــن قانون مهم چه اثراتی در شــرايط تيمها و حتــي حضور يا عدم حضور آنهــا در ليگ برتر خواهد گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.