پرتو آذر: ورزش بانوان در دولت يازدهم متحول شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بانــوي نامآور ايران در رشــته دوچرخه سواري كوهســتان معتقد اســت كه ورزش بانوان در دولت يازدهم با حمايتهاي رييس جمهوري متحول شد.

فرانك پرتو آذر ميگويــد: «اين انتظار وجود دارد كه در دولت دوازدهم نيز اين روند حمايتي از ورزش بانوان تداوم داشته باشد تا در باالترين سطح قرار گيرد.»

نفــر اول رده بنــدي آســيا در ادامــه صحبتهايــش بــه ضرورت حمايت بيشــتر از اين رشــته اشــاره ميكنــد: «وزير ورزش و جوانان نيــز از ورزش بانــوان حمايتهاي الزم را داشــته و با توجه به اينكه سال آينده بازيهاي آســيايي قرار اســت برگزار شود و رشــته دوچرخه سواري كوهســتان از اقبال خوبي براي كسب مدال برخوردار است، اميد ميرود اين حمايتها براي بازيهاي آسيايي ادامه داشته باشد.»

پرتو آذر ادامه ميدهد: «براي شركت در مسابقات آسيايي 20۱8 حضور مربي خارجي يكي از نيازهاي ورزشــكاران دوچرخهسواري كوهستان است و انتظار ميرود وزير ورزش و جوانان هزينههاي برگزاري اردوهاي مختلف و مربي خارجي را پرداخت كند. البته نبايد اين موضوع را ناديده بگيريم كه رشــته كوهستان مدتي اســت از ســوي فدراســيون دوچرخه ســواري ايران به خوبي مــورد حمايت قرار گرفته است.»

او تاكيــد دارد كه با پخش مســابقات دوچرخــه ســواري كوهســتان در تلويزيون ميتوان اين رشته را محتول كرد و در بخش بانوان نيز باعث جذب حامي مالي ميشود.

او در پاســخ به اين ســوال كــه آيا از باشگاههاي دوچرخه ســواري آسيا دعوتنامه داشته اســت يا خير، ميگويد: «اكنون ليگ دوچرخه ســواري در ميانه فصل اســت و در پايان فصل اگر دعوتنامهاي ارســال شــد به احتمال فراوان به يكي از باشگاههاي خارجي خواهم رفت.»

پرتــو آذر درباره رقابتهــاي دوچرخه ســواري كوهستان قهرماني كشور نيز توضيح كوتاهي ميدهد: «مسابقات دوچرخه سواري كوهستان در بخش دانهيل و كراسكانتري در ســطح بااليي برگزار شد و ورزشكاران مطرح اين رشته شركت داشتند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.