آغاز آخرين تمرين دختران واليبال پيش از قهرماني آسيا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

آخرين مرحله از اردوي آمادهسازي تيم ملي واليبال بانوان از امروز (دوشنبه ) آغاز ميشود. تيم ملي واليبال بانوان براي آمادهســازي جهت حضور در مســابقات واليبــال قهرمانــي زنان آســيا اردوي 8 روزهاي را در ويتنــام برگــزار كرد و بعد از چنــد روزي اســتراحت؛ مرحلــه بعد آمادهســازي خود را آغــاز ميكند. تيم ملي واليبال بانوان كه پس از برگزاري ۴ ديدار تداركاتي به تهران برگشت، از امروز (دوشنبه) تمرينات خود را دوباره پيگيري ميكند. ايــن آخرين مرحلــه از اردوي تمريني تيم ملي واليبال بانوان است كه تا زمان اعزام تيم ملي به مسابقات قهرماني آسيا ادامه دارد.

نوزدهمين دوره مســابقات واليبال قهرماني زنان آســيا 8۱ تا 26 مرداد ماه ســال جاري به ميزباني شــهر «مانيل» كشــور فيليپين برگزار ميشود. ۴۱ تيم در ايــن رقابتها شــركت دارنــد و تيم ملــي واليبال بانوان ايران در گروه چهارم بــا تيمهاي تايلند، چيــن تايپه و مالديو همگروه است. فدراسيون اميدوار است با تغييراتي كه انجام شده و برنامهريزي كه صورت گرفته، مليپوشــان بتوانند نتايج بهتري نسبت به قبل بگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.