كادر فني تيم ملي بسكتبال با ويلچر مشخص شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كادر فني تيم ملي بسكتبال با ويلچر براي برگزاري اردوهاي آمادگي جهت حضور در مســابقات قهرماني آسيا - اقيانوسيه مشخص شد. محمد دستيار بهعنوان سرمربي و مازيار عظيمي بهعنوان كمك مربي تيم ملي بسكتبال با ويلچر انتخاب شدند. با انتخاب كادر فني تيم ملي بسكتبال با ويلچر اردوي اين تيم هم طي چند روز آينده آغاز خواهد شد. براساس اعالم فدراسيون ۴2 نفر به اردو دعوت شدهاند كه از 2۱ تا 5۱ مرداد از آنها آزمايش گرفته شده و سپس اردوها آغاز ميشود. تيم ملي بسكتبال با ويلچر براي حضور قدرتمند در مســابقات آسيا - اقيانوسيه آماده خواهد شد كه اواخر مهر و اوايل آبان ماه در كشور چين برگزار ميشود. سه مرحله اردوي آمادهسازي براي تيم ملي در نظر گرفته شده است كه مرحله نخست آن در مجموعه ورزشي شهيد هرندي تهران برگزار ميشود. تيم ملي بســكتبال با ويلچر ايران با مربيگري عباس آقاكوچكي در بازيهاي پارالمپيك 20۱6 ريو در ميان 2۱ تيم با كسب عنوان دهمي به كار خود پايان داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.