قبرس، اولين حريف ايران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم واليبال دانشــجويان ايران در اولين ديدارش در مسابقههاي يونيورسياد به مصاف قبرس ميرود. بازيهاي دانشــجويان جهان (يونيورسياد ۷۱02) از 28 مرداد ماه در چين تايپه آغاز ميشــود و بر اساس قرعهكشــي، تيم ملي ايران با سوييس، امارات، قبرس، كانادا و آرژانتين همگروه شــده اســت. با اعالم مســووالن برگزاري مســابقهها، اين رقابتها با حضور 22 تيم در قالب ۴ گروه برگزار ميشــود كه از هر گروه دو تيم برتر به مرحله يك چهارم نهايي صعود ميكنند. گروهبندي مسابقهها به شرح زير است: گروه اول: برزيل، فرانسه، آمريكا، ژاپن، چين تايپه گروه دوم: پرتغال، مكزيك، اوكراين، لتوني، كره جنوبي گروه سوم: چك، روسيه، شيلي، استراليا، روماني، هنگكنگ گروه چهارم: ايران، سوييس، امارات، قبرس، كانادا، آرژانتين برنامه بازيهاي تیم ملي والیبال دانشجويان ايران به شرح زير است:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.