نشسته بر روی «گنج»

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

درو کــردن مدالهای مســابقات اخیر کاراته ردههای ســنی مختلف آســیا که به واقع غیر شــمارش بود و ســپس ابراز وجود در رقابتهای کاراته «ورد گیمز» (پیکارهای جهانی رشــتههای غیرالمپیکی که هر چهار ســال یک بار برگزار میشــود) ســندی بر اوجگیری هر چه بیشــتر رشــتهای است که هم ذاتا توانمند است و ستاره میسازد و هم مدیریت بر آن هوشمندانه صورت میپذیرد.

یــک طــا و چهار نقــره حاصــل کار کاراتهکاهای اعزامی بــه آوردگاه بازی های جهانی بود و شهرام هروی سرمربی تیم ملی معتقد است که این دستاورد از دو منظر قابل توجه است.

یکی اینکه ســطح مســابقات بسیار باال بوده است و اجتماع ستارهها را در آنجا شاهد بودهانــد و دوم اینکه در ایــن چنین میدانی نیز بچههای ما کم نیاوردهاند و شــاید به جز ذبیحا... پورشیب که روی سکوی اول ایستاد و غرورآفرین شــد، هر 4 کاراتهکای دیگر ما نیز میتوانستند به طا برسند.

این شــامل حمیده عباسعلی نیز میشد که به عنوان تک کاراتهکای اعزامی زن ما بر سکوی دوم ایســتاد و فقط در فینال تسلیم رقیب آشنای ژاپنیاش شد. مدالهای توکیو غیررسمی

است اما... برای جامعه کاراته ایران و به ویژه هروی و پورشیب بســیار مهم اســت که سرانجام توانســتند راه پیــروزی برابــر رقیب بزرگ ژاپنــی وی (آراگا) را بیابند و البته نقرههای آسیابری، مهدیزاده و گنج زاده نیز ارزشمند بود و نشان داد در باالترین سطح این ورزش هم ایران حرفهای رسایی برای گفتن دارد. در پی این درخششها طبیعی است که اولین و مهمترین ســوال این باشــد که چه چیزی انتظار ایــران را در بازیهای المپیک 2020 در توکیو میکشد و چند مدال در آنجا صید خواهیم کرد.

درست است که مدالهای کاراته در بدو راهیابی به برنامه بازیهای المپیک رســمی تلقی نشــده و در جدول مدالها محاســبه نخواهد شــد اما از 2024 به بعد کاراته تمام و کمال المپیکی خواهد شــد و هر مدالی در این رشــته رسمی به حساب آمده و میتواند تغییر قابل توجهی را در جایگاه ایران در این مسابقات بسیار معتبر ایجاد نماید و دورخیز قوی کاراته برای این مهم که از دید ســران وزارت ورزش هم پنهــان نمانده، به گونهای اســت که امیدها را در ایــن زمینه افزایش میدهد و اگر بحث حمایتی و پشتیبانی مالی و امکاناتی از کاراته برای کســب ســکوهای المپیــک (و البتــه ادوار بعــدی رقابتهای جهانی) بسیار مهم باشــد، این امر الزامی از کاراته دریغ نخواهد شد.

یک سوال منطقی موفقیتهای کاراتــه در قبال توقفهای چند سال اخیر تکواندو و نزول هر چه بیشتر جودو (که البته بیشــتر به خانواده کشــتی نزدیک اســت تا رزمیهــا) و در نقطه مقابل فروغ عالی کاراتهکاها و اوجگیری ووشــو این سوال منطقی را به وجود میآورد که چرا در پارهای رشــتههای رزمی عقبگرد داریم ولی کاراتــه اینطور اوج میگیرد و به چه ســبب مدالهای ووشو غیرقابل شمارش است.

میتــوان بــا ســطحینگری و پرهیز از ریشــهیابی قدرت فراوان فردی کاراتهکاها یا کوچینگ بهتر آنها توســط مربیان را دالیل ایــن فرآیند دانســت و شکســتهای اخیر تکواندو را به حوادث ربط داد و نزول جودو را به ســبب ضعف تشکیاتی سالهای اخیرش یــک عارضه مهم و غیرمنتظره ندانســت اما حقیقت امر این است که کاراته به این سبب بیشتر از ســایر رزمیها میدرخشد که بهتر و عاقانهتر مدیریت میشــود و فدراسیونش کمتر با مسائل حاشــیهای درگیر است و در ووشــو نیز همین وضع برقرار اســت اما در تکوانــدو و جودو فدراســیونهایی داریم که از فرط تــاش برای بیاثر کــردن مخالفان داخلــی خود طیف فنی کارهای خود و بحث کوچینگ ملی پوشان و تقویت تیم ملی را به درجات بعدی اهمیت ســوق داده و چوب آن را هم آشــکارا خوردهاند وگرنه استعداد ذاتی افرادی مثل عاشــورزاده در تکواندو کمتر از قدرت خــدادادی بهتریــن کاراتهکاهای ما نیســت و هیچ کس نمیتوانــد بگوید برخی جودوکاهای زبده ما توانایی ایســتادن روی سکوهای جهانی را ندارند. بهرهگیری درست از سالحها

کاراتــه بــه واقع رشــتهای اســت که ما مدالهای آن را نه فقط در صحنه آوردگاههای جهانی بلکه در خانه به لطف آرامش و بهرهگیری درست از ساحها و مزایایمان کسب کردهایم و ســفر به اینجا و آنجای جهــان و حضور در مســابقات قارهای به قصــد دریافت مدالهایی اســت که انگار از پیش برای ما کنار گذاشتهاند و اگر در گذشــته این مدالها فقط نصیب تک ستارههایی مثل برادران روحانی میشد، امروز هر یک از کاراتهکاهای ما ســودای فتح جهان را در ســر دارند و کلکســیون مدالهای امیر مهــدیزاده از 2012 به بعد به خوبی نشــان میدهد که روی چه گنج بزرگی نشستهایم. بهترین پایهگذاری

در جدیدتریــن ردهبنــدی جهانــی این ورزش هم که روز شنبه این هفته منتشر شد، این کاراتهکای انفجاری و شجاع (مهدیزاده) و همچنین ســجاد گنــجزاده در صدر اوزان تخصصی خود 60( و )+84 قرار دارند و موقعی که جدول بعدی منتشــر شــود، با احتساب مدالهای صید شده توسط ذبیحا... پورشیب، علیاصغر آســیابری و حمیده عباســعلی در رقابتهای اخیر وردگیمز، آنها صعود بیشتری را تجربه خواهند کرد و در فاصله ســه ســال تا المپیک توکیو این بهترین پایهگذاری برای آیندهای درخشانتر به حساب میآید.

موفقیتهای کاراته در قبال توقفهای چند سال اخیر تکواندو و نزول هر چه بیشتر جودو (که البته بیشتر به خانواده کشتی نزدیک است تا رزمیها) و در نقطه مقابل فروغ عالی کاراتهکاها و اوجگیری ووشو این سوال منطقی را به وجود میآورد که چرا در پارهای رشتههای رزمی عقبگرد داریم ولی کاراته اینطور اوج میگیرد و به چه سبب مدالهای ووشو غیرقابل شمارش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.