فرق رقابتهاي انتخابي در ايران با ساير كشورها

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - ناصر انصافی مقدم ‪NASER ENSAfi MOGHADDAM‬

تیمهــاي ملــي کشــتي آزاد و فرنگي ایران بایــد کمتر از یک مــاه دیگر در مســابقههاي جهاني سال 2017 جهان در پاریس فرانســه شرکت کنند اما به رغم برگزاري رقابتهاي انتخابي تیمهاي ملي، هنوز نیمي از نفرات این دو تیم که باید در مسابقههاي جهاني امسال به میدان بروند، شناسایي نشــدهاند. در واقع چگونگي و نحــوه روند انتخاب تیمهاي ملي کشتي آزاد و فرنگي ایران به هر شکل ممکن که باشد، طبق رسم معمول دیرینه، مشکات بســیاري را پیش پاي کشتي کشــورمان در آستانه حضور در پیکارهاي قهرماني جهان ميگذارد. حتي قانون فرآیند رقابتهاي انتخابي هم که مســووالن فدراسیون کشتي و شوراي فني تیمهاي ملي کشتي ســنگ آن را به ســینه ميزنند، نتوانسته است این مشــکل بزرگ همیشــگي را در آســتانه حضور در مسابقههاي قهرماني جهان حل و فصل کند! مرحله نهایي رقابتهاي انتخابي تیمهاي ملي کشــتي آزاد و فرنگي خیلي دیرتر از زمان و موعد مقرر و درســت در نیمه تیر ماه برگزار شــد و در حاليکــه انتظار ميرفت حداقل بین 70 تا 80 درصــد ترکیب اصلي هر دو تیم شناســایي شود اما در هشت وزن رقابتها فقط پنج کشتيگیر در رشته آزاد و چهار کشــتيگیر در رشته فرنگي توانستند نظر مســاعد اعضاي کادر فني تیمهاي ملي و شوراي فني فدراسیون کشتي را براي حضور در رقابتهاي جهاني جلب کنند و ابهام و تردید در بقیه وزنها به رغم انجام رقابتهاي انتخابي به قوت خود باقي ماند.

*** سوال اساســي اینجاســت؛ این چگونه «فرآیند رقابتهاي انتخابي» است که نميتوان از دل آن، بهترین و واجد شــرایط ترین نفرات را براي انتخاب در ترکیب تیمهاي ملي کشــتي ایران به منظور حضور در مسابقههاي جهاني حداقل در هفت یا هشــت وزن بیرون کشــید و در صورت ابهام و شــک و تردید در یکي دو وزن دیگــر، کار انتخاب بهترین نفر را به بعــد از اعزام به یکي دو تورنمنت مهم و معتبر بینالمللي موکول کرد؟ چگونه اســت که رقباي اصلي کشــتي ما همچون روسیه، آمریکا، ترکیه، آذربایجان و گرجســتان و حتي ژاپن ميتوانند ظرف مدت دو، ســه روز با انجام رقابتهاي انتخابي خود، ترکیب اصليشــان را براي مسابقههاي جهاني ببندند و ســپس براي محک زدن تمامي نفرات خود قبل از حضور در مســابقههاي جهاني، آنها را به مســابقات بینالمللي لهســتان و جایزه بزرگ اسپانیا اعزام کنند حــال آنکه ما در نیمــي از وزنهاي تیمهاي ملي خود همچنان با مشــکل و نقاط کور و مبهم روبهرو هســتیم؟ روسها و آمریکایيهــا به صورت همزمان رقابتهاي انتخابي تیمهاي ملي کشــتي خود را حداقل ســه هفته زودتر از ما برگزار کردند و در تمامي وزنها هم به اجماع رســیدند. در حاليکه در ایران کشــتيگیراني چون حسن رحیمي و رامین طاهري در روزهاي گذشته و در آستانه حضور در رقابتهاي جهاني پاریس، زانوهاي مصدوم خود را به تیغ جراحان ســپردند و تعداد دیگري از مليپوشان کشــتي کشورمان با مساله آســیبدیدگي روبهرو هستند و حضور آنها همچنان در پرده ابهام است.

*** قطع به یقین آمریکایيها با توماس گیلمان، لوگان استیبر، زاین رترفورد، جیمز گرین، جردن باروفس، جي دن کاکس، کایل اســنایدر و نیک گویازدوفسکي نفرات اول رقابتهــاي انتخابي خود در مســابقههاي جهاني پاریس به میدان خواهند آمد. آمریکایيها براي آنکه کشتيگیرانشان در بهترین شرایط آمادگي روحي و جسماني قــرار گیرند، اقــدام به برپایي تــور و اردوي اروپایي کردند و ظــرف مدت دو هفته کشتيگیران خود را در مســابقات بینالمللي لهستان و جایزه بزرگ اسپانیا شرکت دادند. روسها هم تقریبا در هیچ وزني مشکلي نخواهند داشت و همان کشتيگیراني که توانســتند در رقابتهاي انتخابي تیمهاي ملي روسیه، دوبنده وزنهاي هشتگانه را به دست آورند، در آوردگاه جهاني فرانسه حاضر خواهند شد. زائور اوگایف، گادژي مراد رشــیداف، آلن گوگایف، ماگومد حبیب ماگومداف، ختاگ تسابولوف، والدیساو والي یف، عبدالرشید سعدا... اف و آنزور خزري یف در کشتي آزاد و استفان ماریانیان، زائور کابالوف، آدام کوراك، الکساندر چهرکین، رومن والسف، سوسروکو کودزوکوف، موسي اولویف و سرگئي سیمینوف در کشتی فرنگی 16 کشتيگیر مليپوش روسها در پیکارهاي جهاني 2017 فرانسه خواهند بود. مضافا اینکه همه آنها در رقابتهاي بینالمللي لهستان هم محک خوردند و با آمادگي باال در رقابتهاي جهاني به صحنه خواهند آمد. گرجيها، آذربایجانيها، ترکیهايهــا، اوکراینيها، باروسها، قزاقها، ازبکهــا، ژاپنيها و آلمانيها بهعنوان رقباي دیگر ما هم در بهترین شــرایط اکنون مشغول آمادهسازي کشتيگیران خود هستند. حال آنکه به دلیل برگزاري دیرهنگام رقابتهاي انتخابي تیمهاي ملي کشــتي آزاد و فرنگي ایران، مليپوشــان کشتي ما نتوانستند در مسابقات بینالمللي لهستان و اسپانیا محک بخورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.