چرا تبريز ميزبان نباشد؟

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نایب رییس فدراســیون کشتي اعام کرد تهران براي میزباني جام جهاني کشتي فرنگي در ســال 2018 میادي به اتحادیه جهاني کشتي معرفي شده است. فدراسیون کشتي ایران چند ســالي است که میزباني رقابتهــاي جام جهاني کشــتي را برعهده گرفته است و در دو سال اخیر این میزباني به استان خوزستان رســیده بود اما این بار تهران را بهعنوان میزبان معرفي کردند.

ایــن تصمیــم در حالي اتخاذ شــده اســت که به نظر ميرسید این بار نوبت به تبریز برسد و فدراســیون کشتي میزباني مســابقات جام جهاني کشتي فرنگي را به آذربایجان شــرقي واگذار کند. با توجه به انتخاب تبریز بهعنــوان پایتخت برگزیده گردشــگري کشورهاي اســامي در سال 2018 و دســتور اکید مسعود سلطانيفر، وزیر ورزش و جوانان که در تبریز رسما از همه فدراسیونها خواست که میزبانيهاي مهم بینالمللي را به تبریز واگذار کنند، به نظر ميرسید که رسول خادم هم تبریز را بهعنوان میزبان جام جهاني کشتي فرنگي به اتحادیه جهاني کشــتي معرفي کند اما در کمال تعجب ایــن اتفاق رخ نداده و به جاي تبریز، تهران بهعنوان میزبان معرفي شده است.

شــاید برگزاري مســابقات در تهران آسانتر از شــهرهاي دیگر براي فدراسیون باشــد اما واقعیت این اســت که تبریز با توجه به انتخاب مهمي که از ســوي سران کشــورهاي اســامي صــورت گرفته نیاز بــه توجه بیشــتري دارد. ضمن اینکه این شــهر در ســالهاي اخیر در کشتي ایران هم پررنگ ظاهر شــده و قهرماناني چون پرویز هادي و یونس سرمســتي را به تیم ملي رســانده که همه این نکات ميتواند بــه اهمیت توجه تبریز کمــک کند. البته در سالهاي اخیر به وضوح مشخص شده است که فدراســیون چندین بار میزبانان خود را تغییر داده و شــاید این بار هم این اتفــاق رخ بدهد و تبریز بــه جاي تهران میزبان جام جهاني کشتي فرنگي در سال 2018 باشد.

البتــه حمید بني تمیــم نایب رییس فدراســیون هم در گفتوگوي خود اعام کرده اســت؛ یک اســتان دیگر هم براي ایــن مهم کاندیدا اســت: «در کنار تهران یک اســتان دیگر نیز کاندیــدای میزباني مسابقات اســت که بزودي تعیین تکلیف مي شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.