خسته بوديم، كمي استراحت كرديم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بانوي نقرهاي کاراته ایران در بازيهاي جهاني نســبت به عکس پخش شــده تني چند از مليپوشــان کاراته کشــورمان که به دلیل خســتگي سفر در ایستگاه راهآهن شــهري لهستان مشغول اســتراحت بودند واکنش نشان داد. حمیده عباسعلي در این خصوص گفت: «شرایط ما در لهستان خوب بود و ما فقط وقفه چند ســاعته در ایستگاه قطار داشتیم، چون باید از پایتخت لهستان به شــهر محل برگزاري بازيها ميرفتیم، تنها مســیر ممکن اســتفاده از قطار بود و چاره دیگري وجود نداشــت. بنابراین باید منتظر رســیدن قطار ميشــدیم.» او این توضیــح را اینطــور کامل کرد: «ما ســفر طوالني را در پیش داشــتیم و مليپوشان خسته بودند، به همین خاطر یک وقفه چند ساعته در ایستگاه قطار داشتیم و بچهها در همان مدت کوتاه کنار ایستگاه قطار مدتي را اســتراحت کردند. حقیقت ماجرا همین بود که گفتم نه چیزي که در فضاي مجازي و برخي رسانهها منتشر شده است. شرایط ما در لهستان واقعا خوب بود.»

نایــب قهرمــان رقابتهــاي جهاني لهستان تاکید کرد که فدراسیون براي این تیم چیزي کم نگذاشته: «زماني که ما وارد دهکده بازيها شــدیم، محل اســکاني که براي ورزشــکاران قــرار داده بودند، محیط مناســبي نبود و همان شــب آقاي آشوري هتلي را براي مليپوشان در نظر گرفت که بسیار عالي بود و واقعا زماني که مليپوشان ســایر کشــورها عکس هتل مــا را دیدند گفتنــد اي کاش ما نیز در این هتل حضور داشتیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.