جبران كمبود بازيهاي تداركاتي ووشو با مسابقات داخلي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رییس فدراســیون ووشــو ایران با تاکید بر این موضوع که ســعي ميکنیم با برگزاري مســابقات داخلي کمبود بازيهاي تدارکاتــي را جبــران کنیــم از برگزاري منظم و بــدون وقفه اردوهاي آمادهســازي تیم ملي خبر ميدهــد. مهدي علينژاد با اشــاره به نبود رویدادهاي تدارکاتــي قابل قبول جهاني براي اعزام مليپوشان کشورمان ميگوید: «در شرایط فعلي مسابقات خوب و قابل قبول جهاني در دنیا برگزار نميشــود که ما از آن بهعنوان بازي تدارکاتي تیم ملي استفاده کنیم. به همین دلیل باید بازيهاي دو جانبه را با کشورهایي مثل چین برگزار کنیم که آنها هم به خاطر مسابقات داخلي خود میلي به برگزاري این رقابتها ندارند. به همین دلیل سعي ميکنیم با هماهنگيهاي خوبي به وسیله مســابقات داخلي این ضعف را جبران کنیم.» رییس فدراسیون ووشــو درباره تعطیلي اردوهاي تیم ملي نیز ميگویــد: «اردوي تیم ملي بزرگســاالن ســه روز تعطیل بود اما اردوها باز از ســر گرفته شــده اســت تا تیم ملي تمرینات آمادهسازياش را از ســر گیرد. به صورت کلي برنامههاي ما به گونهاي اســت که هر دو هفتهاي که تمرینات برگزار ميشــود، ورزشکاران سه روز استراحت ميکنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.