5 كشور به فدراسيون جهاني ووشو اضافه شدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

با عضویت پنج کشــور جدید در فدراســیون جهاني ووشــو، تعداد اعضاي این فدراسیون افزایش یافت. با تصویب هیات رییسه فدراسیون جهاني ووشو، پنج کشور بوســني و هرزگوین، قبرس، برونئــی، مولداوي و مقدونیه بهعنــوان اعضاي جدید فدراســیون جهاني معرفي و به این فدراســیون اضافه شــدند. پیش از این اعضاي فدراســیون جهاني ووشو 144 کشــور بود. با عضویت این پنج کشور، تعداد اعضاي تحت پوشش فدراسیون جهاني ووشو به 149 کشور افزایش یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.