پیوستن به چلسی و کونته یک رؤیا بود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

کنند. اگر ما همیشه درباره نژادپرستی در ایتالیــا صحبت کنیــم، مردم دیگر کشــورها فکر میکنند کــه تمام مردم این کشور نژادپرست هستند اما اینطور نیست. منظور من فقط افراد نژادپرست اســت. اینگونه آدمها را باید از رفتن به اســتادیومها منع و آنها را جریمه نقدی کرد.»

رودیگر از سهشــنبه هفته گذشته بــه همتیمیهای جدیدش در چلســی ملحق شــده و اردوی پیش فصل خود را بــا تأخیر (به دلیل شــرکت در جام کنفدراســیونها) آغاز کــرد. او اولین بــازیاش را هم شــنبه برابــر اینتر در جام قهرمانــان بینالمللی انجام داد. او گفت:« این یک رؤیا بود که به حقیقت پیوســت. من همیشه دوست داشتم در لیگ برتر بازی کنم و از اولین باری که گفته شد چلســی مرا میخواهد زمان زیادی میگــذرد. نمیدانم اگر ســال گذشــته مصدوم نمیشــدم، به چلسی میرفتــم یا نه اما احتمالش بود که این جابهجایی در تابســتان ســال قبل رخ دهد. با این حال من یورو را از دســت دادم که میتوانست مهمترین تورنمنت دوران بازیگــریام باشــد. آن زمان که مصدوم شــدم بســیار ناراحــت بودم. میدانســتم که باید کار کنم تا قویتر شوم و این اتفاقی است که رخ داد. من به خواست خدا اعتقاد دارم و اینکه هر چیــز به وقتش رخ میدهــد. به همین دلیــل صبر کردم تا امســال بــا آلمان قهرمان جام کنفدراسیونها شوم و االن هم به چلســی آمدهام. خیلی خوشحالم و میخواهم از همه کســانی که سبب شدند من به چلسی بیایم تشکر کنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.