ماتيچ در آستانه پيوستن به منچستریونایتد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

هافبک صربستاني چلسي در آستانه پیوســتن به منچستریونایتد قرار دارد. نمانیا ماتیچ 28 ســاله بنا بر گزارش اســکاي انگلیس و جیانلوکا دي مارتزیو، خبرنگار مشهور ایتالیایي در آستانه پیوستن به منچستریونایتد قرار دارد. نشــریه میرر انگلیس هم از نهایي شــدن این انتقــال تا پایان هفته با مبلغي حدود 50 میلیون پوند خبر داده است.

دي مارتزیــو در گزارش خود آورده که یوونتــوس هم به دنبال جذب ماتیــچ بوده اما این بازیکن قصد دارد به منچســتریونایتد برود تا دوباره زیر نظر ژوزه مورینیو بازي کند و یوونتوس به همین دلیل حاال براي تقویت خط هافبک خود به دنبال جذب انزونزي و یا ماتویدي ميرود.

مورینیــو در روزهاي اخیــر بارها عنوان کرد که بــه دنبال جذب یک هافبک دفاعي و بال تا پیش از پایان مهلت نقل و انتقاالت اســت و از سران منچستریونایتد خواست که هر چه سریعتر براي جذب اهدافش اقدام کنند.

صحنه جذاب بازي تاتنهام و منچسترسیتي خوش و بش کایل واکر با مربي سابقش، پوچتینو بود. واکر با رقمي بیش از 50 میلیون پوند به تازگي از تاتنهام به سیتي پیوسته و در پایاناین بازي مقابل همبازیان سابقش به برتري رسید.

وردربرمن شنبه در یك بازي دوســتانه مقابل وستهم به تساوی 2 - 2 رســید. بعد از نتایج خوب این تیــم در هفتههاي پایاني بوندسلیــگا انتظارات از تیم الکســاندر نوري باال رفته اســت.

- بازیکنان منچستریونایتد در حال سفر به نروژ براي بازي دوستانه با والرنگا. مروان فالیني با وجود بحث انتقالش به گاالتاسراي در این سفر همراه منچستر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.