امری: خونسردی تیمم فوقالعاده بود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اونای امری، مربی پاریســنژرمن از اینکه شــاگردانش با خونسردی، بازی باخته در ســوپرجام فرانسه را با پیروزی عــوض کردنــد و قهرمان شــدند، ابراز خوشــحالی کرد. پاریســنژرمن شنبه شــب با کســب پیروزی 2 بر یک برابر موناکو در بازی ســوپرجام فرانسه، اولین جام خود را در فصل جدید کسب کرد.

شــاگردان امــری کــه بــه عنوان قهرمان جام حذفی به ســوپرجام رسیده بودند، تیمی را شکســت دادند که فصل گذشــته آنها را در کسب عنوان قهرمانی لوشامپیونا ناکام گذاشت.

پاریسنژرمن در حالی بازی را برد که نیمــه اول بازی را یک بر صفر باخته بود اما در نیمه دوم مردان امری با آرامش خاطری مثال زدنی نه تنها گل خورده را جبران کردند بلکــه از تیم تحت هدایت ژاردیم پیش افتادند و برای پنجمین فصل متوالی ســوپرجام فرانسه را فتح کردند. اونای امــری پس از بازی گفت: «در این بازی ما دو تیم خوب را دیدیم؛ دو تیمی که از یکدیگر بســیار متفاوت اما هر دو آنها پر از بازیکنان بااســتعداد هســتند. ما بازی را کنتــرل کردیم و در حرکات هجومیمان هــم عملکرد قابــل قبولی داشتیم اگرچه حریف هم در ضد حمات خطرناك ظاهر میشــد بــا این حال ما موقعیتهای گلزنی فراوانی خلق کردیم. ما میخواســتیم به بــازی هجومیمان ادامه دهیم و تیممان هم نشــان داد که میدانــد چطور باید آرامشــش را حفظ کند که این برای من خیلی مهم بود.»

در همین حال مارکو وراتی، هافبک ایتالیایی PSG هــم گفت:«فکر میکنم مــا بازی را بد شــروع کردیــم و تحت فشــار قرار گرفتیم و در ادامه در یکی از ضدحمات حریف غافلگیر شدیم اما بعد از آن کمکم توانســتیم بازی خودمان را ارائه دهیم. گل دنی آلوز به ما اعتماد به نفس فراوانی داد و اجازه داد که بر بازی مسلط شویم. موقعیتهای فراوانی خلق کردیم و حقمان بود که بازی را ببریم.» ناصــر الخلیفــی، رییــس باشــگاه پاریســنژرمن هم در واکنش به شروع امیدوارکننــده تیمش در آســتانه آغاز فصــل جدید لوشــامپیونا گفت:« من به تمــام تیم افتخار میکنــم. ما یک بازی فوقالعاده انجــام دادیم و برای هفتمین بار در طــول تاریخ و پنجمین بار متوالی قهرمان سوپرجام شدیم. این دستاوردی فوقالعــاده اســت. دنــی آلــوز تمــام استعدادش را در این بازی نشان داد. من بــه او و همه بازیکنانمان افتخار میکنم چون برد مهمی کسب کردند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.