ونگر: سانچس به قراردادش احترام بگذارد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آرســن ونگر به الکســیس ســانچس گفته که به قــراردادش احترام بگذارد. این مهاجم قرار بود یکشــنبه به تمرین آرسنال ملحق شــود اما اعام کرده که مریض است. بــه این ترتیب تعطیــات او که پس از جام کنفدراسیونها شروع شــد، همچنان ادامه دارد.

ســانچس وارد آخرین سال قراردادش با آرســنال شــده اســت و چندین باشگاه، ماننــد بایــرن مونیــخ، پاري ســنژرمن و منچسترسیتي به دنبال این بازیکن 82ساله هســتند اما ونگر که بهروشــني اعام کرده قصد دارد سانچس را در فصل بعد در تیمش داشته باشد، باز هم گفته این مهاجم ميماند: «او سرما خورده بود. دیروز به من پیامک داد و گفت که در اسرع وقت برميگردد. ما با او و پزشکش در تماس هستیم.

هیچ مشــکلي نیســت جــز اینکه او سهشــنبه به تمرینها ميآید. خبر دیگري نیست و خبر هماني اســت که بود. او البته که در آرســنال ميماند. به نظرم بازیکناني که قرارداد جدید ميخواهند باید به قرارداد فعليشان احترام بگذارند. براي مربي اوضاع کمــي متفاوت اســت. براي مربــي، آینده باشگاه، اینکه چه اتفاقاتي دارد ميافتد، همه چیز در ابهام است اما براي بازیکنان شرایط فرق دارد. من نميتوانم به شــما بگویم که سانچس بهصورت خصوصي به من چه گفته اســت اما او به زودي پــرواز خواهد کرد و برميگردد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.