خوشحالی كلوپ از هماهنگي كوتينيو و صالح

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

یورگن کلوپ خوشحال است که فیلیپه کوتینیو و محمد صاح درك متقابل خوبي از هم پیدا کردهانــد. لیورپول اخیرا در دیداري دوستانه، هرتابرلین را سه بر صفر برد. آینده کوتینیو در لیورپول مبهم است و بارسلونا او را بهعنوان جانشین احتمالي نیمار ميخواهد اما کوتینیو در بازي با هرتا بازوبند کاپیتاني را به بازو بست و پاس گل فوقالعادهاي به صاح داد و او هم گل سوم لیورپول را زد.

کلوپ از تماشــاي این صحنه خوشحال بود: «به نظرم چنین بازیکناني درك متقابل از هم دارند. این خوب اســت که بازیکناني با این کیفیت داشته باشید. من از این عملکرد راضي هستم اما انتظارش را هم داشتم. پاس او خوب بود و ضربه نهایي هم بد نبود.»

کلــوپ از اثري که صــاح، دومینیک سوالنکه و اندرو رابرتسون، خریدهاي جدید بر تیم گذاشــتهاند راضي اســت: «بازیکنان جدید شــاید بهتر از آن باشند که مردم فکر ميکردند. ما قبا گفتیم که ميخواهیم تیمي را مبتني بر تیم ســال گذشته بسازیم و این کاري است که تاش کردهایم انجام دهیم. در حال حاضر واقعا راضي هستیم. ما مصدومان زیادي نداریم و این بهترین خبر اســت. اگر بتوانیم آماده بمانیــم، ميتوانیم خیلي قوي شویم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.