گوارديوال: با ادرسون گلهاي بيشتري ميزنيم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پــپ گوارديــوال ميگويد بــا حضور ادرســون، دروازهبان جديد منچسترسيتي، اين تيم به گلهاي بيشــتري خواهد رسيد. ادرسون ضربات دروازه را تا فواصل دور و تا محوطه جريمه حريف ميفرستد و ميتواند موقعيت گل ايجاد كند. سيتي 35 ميليون پوند بابت ادرسون به بنفيكا پرداخته است و مقامات باشگاه بر اين باورند كه او ميتواند جايــگاه خودش را بهعنوان دروازهبان اصلي اين تيم تثبيت كند.

اين دروازهبان 32ساله ميتواند توپها را تا مســافت 90 متري و به داخل محوطه جريمه حريفان بفرســتد و با توجه به اينكه اگر ضربه دروازه به بازيكنان برســد آفسايد نخواهد بود، بازيكنان سيتي ميتوانند از اين فرصتها بهره ببرند. ادرسون در برد سه بر صفر منچسترســيتي برابر تاتنهام يك پاس عالي به اين ترتيب به ســرخيو آگوئرو داد امــا ضربه بازيكن آرژانتيني بــه تير دروازه برخورد كرد. گوارديوال گفت كه نخســتين بار زماني با اين اســتعداد خاص او آشنا شد كه بايرن مونيخ با بنفيكا بازي كرد.

گوارديوال گفت: «او اين ويژگي بارز را دارد و روي ضربــات دروازه، زماني كه تيم حريــف دارد پرس از باال انجــام ميدهد و اوضاع پيچيده اســت، فرصت اين را داريم كه توپ را مستقيم به سمت دروازه حريف بفرستيم. البته در اين حالت فضاي بيشتري هم در ميانه ميدان خواهيم داشــت. او يك فرصت عالي براي ســرخيو ســاخت تا گل بزند. زمانــي كه در بايرن مونيــخ بودم، با بنفيكا در ليگ قهرمانــان بازي كرديم و او هم آنجا بود. زماني كه خواستيم تيم حريف را تحليل كنيم، اين حركت او را چهار، پنج بار ديديم و جلسهاي گذاشتيم و گفتيم: اين ديگر چيســت؟ ! ما تالش كرديم روي اين ويژگــي او كار كنيم، چون او ميتواند توپ را پشــت دفاع حريفان بفرســتد و داور هم نميتواند آفسايد بگيرد.»

گوارديــوال گفته كــه كلوديو براوو هم فرصت بازي براي ســيتي را خواهد داشت: «او دروازهبان ماســت و با مــا ميماند. من هستم كه در اين باره تصميم ميگيرم. بايد ببينيم چه ميشود.» نصري‌درخشيد‌اما‌مي‌رود پپ گوارديوال گفته كه ســمير نصري، هافبك منچسترسيتي احتماال از جمع آنها جدا خواهد شــد. اين در حالي است كه او در پيشفصــل نمايشهاي خوبي داشــت. نصري به فروش ميرسد اما در هر حال در تور ســيتي در آمريكا كه شامل سه بازي ميشــد حضور داشــت. الياكيم مانگاال، همتيمي او هم شرايطي مشابه دارد.

گوارديوال گفت كه تابستان گذشته به دنبال نگه داشــتن اين هافبك بود اما خود او خواست كه بهصورت قرضي به سويا برود.

او ميگويد: «نصري از اوضاع خبر دارد. مــا بازيكنان زيادي در خــط مياني داريم. بايد ببينيم چه ميشــود. اوضاع مانگاال هم همينطور است. اين تصميمي است كه آنها بايد با ايجنتهايشــان بگيرند. ما تا زماني كه اينجا باشــند از آنهــا مراقبت ميكنيم. ما ميخواســتيم او را در پيشفصل ســال قبل نگه داريم اما تصميم گرفت به ســويا برود. من ميخواهم بــا بازيكناني كار كنم كه ميخواهند بــا ما كار كنند. او را در اين ســه بازي ديدهام و روحيه او را در تمرينها مشــاهده كــردهام. او هنــوز نمايش بدي نداشته است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.