استعفای منصوريان از تيم اميد، پشت پرده محروميت استقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

از واكنشهايي كه فدراسيون فوتبال نسبت به برخي رفتارهاي منصوريان نشان ميدهد ميشود به سرنخهايي درباره چرايي صدور اين احكام پي برد. ضمن اينكه در مصاحبهاي كه از علي كفاشيان منتشر شد نيز رگههايي از داليلي كه موجب محروميت باشگاه استقالل شده وجود دارد.

نه تنها بازيكنان اســتقالل بخشيده نشــدهاند بلكه احتمال دارد منصوريان هم يك جســله از همراهي استقالل محروم شــود. اين يعني قوز باال قوز. اين يعني ســايت باشــگاه استقالل شنبه شب خبري نادرســت را روي خروجي خود قرار داده و شايد به نوعي ســعي كرده فدراسيون فوتبال را به بخشش بازيكنان اين تيم ترغيب كند. فدراســيوني كه انگار قصد ندارد اين باركوتاه بيايد و از رفتار رييس كميته انضباطياش كامال پيدا اســت كه ميخواهد پاي اين حكمي كه صادرشــده بايســتد. حال بايد ديد انتهاي اين ماجرا چه ميشــود و آيا منصوريان ميتواند از اين اتفاقات با تيمش استقالل سرسالم بيرون ببرد؟

فدراسيون فوتبال به دنبال خبري كه شنبه شب سايت باشــگاه استقالل با اين مضمون كه محروميــت 3 بازيكن رده ســني اميد تيم كه به دليــل امتناع از حضــور در اردوی تيم اميد بخشيده شــده، خبر اين سايت را تكذيب كرد. يك روز پس از اينكه ســايت باشگاه استقالل از لغــو محروميت بازيكنان خود پرده برداشــت و حتي اعالم كرد كه با رايزنيها و گفت و گوهاي انجام شــده ميان مديران باشــگاه و مسووالن فدراســيون فوتبال محروميتها لغو ميشــود اما سايت فدراســيون فوتبال حوالي ظهر ديروز بيانيهاي صــادر كرد كه در آن عينا به اين نكته اشاره شده بود كه محروميت بازيكنان لغو نشده و حكم صادره همچنان به قوت خود باقي است.

در ايــن بيانيــه خوانديم: بــار ديگر تاكيد موكــد ميشــود كــه روال رســمي و قانوني مربــوط بــه پرونــده محروميــت بازيكنــان اســتقالل بر اســاس ماده 3۸ آيين نامه كميته انضباطي فدراســيون صــورت گرفتــه كه در مجمع عمومي فدراســيون تصويب شده است. همچنيــن شــايعه ورود مديران و مســووالن فدراســيون فوتبال به پرونــده كميته انضباطي فوقالذكــر؛ تصويب و يا لغو حكــم محروميت تكذيب ميشود و تاكيد ميشود كه روند مربوط به صدور حكــم صرفا از مجــراي ركن قضايي فدراســيون فوتبال وفق مقررات و آييننامههاي انضباطــي انجام ميشــود. ضمــن اينكه موارد مربوط به اظهارات ســرمربي تيم اســتقالل به كميته اخالق ارجاع شده است.»

*** ايــن اطالعيه نشــان ميدهد كــه احضار منصوريان به كميته اخالق نيز همچنان به قوت خود باقي است و سرمربي استقالل بايد در كميته اخالق فدراســيون فوتبال حاضر شــده و درباره اينكه چــرا پس از بازي با صنعت نفت آبادان آن مصاحبهها را عليه مســووالن فدراسيون فوتبال انجــام داد، توضيحاتي بدهــد. از واكنشهايي كه فدراســيون فوتبال نسبت به برخي رفتارهاي منصوريان نشــان ميدهد ميشــود به سرنخهايي درباره چرايي صدور اين احكام پي برد. ضمن اينكه در مصاحبهاي كه از علي كفاشــيان منتشر شد نيز رگههايي از داليلي كه موجب محروميت باشــگاه استقالل شده وجود دارد. ظاهرا فدراسيون فوتبال اين تصميم را به واســطه دوگانگيهــاي رفتاري ســرمربي اســتقالل اتخاذ كرده و بابت رفتارهاي اين مربــي به شــدت ناراحت اســت. حتي گفته ميشود برخي از مســووالن كه در كميته جوانان فدراسيون فوتبال حضور دارند، پشت ماجرا هستند تا پاسخ محكمي به منصوريان بدهند اما دليل اين برخوردها چيست؟ موضوع به زماني برميگردد كه سرمربي اســتقالل خود بهعنوان سرمربي تيم اميد ايران فعاليت ميكرد. آن زمان منصوريان بارها در مصاحبههاي خود باشگاهها را به همكاري نكردن با تيم اميد محكوم ميكرد كه اســناد اين مصاحبهها نيز موجود است. حتي ســرمربي كنوني استقالل كه آن روزها ســرمربي تيم اميد بــود به اين علت كه باشــگاهها همكاري مناسبي با تيم اميد ندارند، از ســمت خود اســتعفا كرد كه علي كفاشيان در مصاحبه ديروز خــود صراحتا پــرده از اين ماجرا برداشــته و رفتار منصوريان در زمان مربيگري در تيم اميد را به نقد كشيده است. كامال آشكار است كه افرادي در فدراســيون فوتبال ميخواهند پاسخ منصوريان را كه آن روزها در قامت ســرمربي تيم اميد توقع داشــت همه با تيم اميد همكاري كنند و حــاال خود چنين نميكند و از حضور بازيكنانش در مهمتريــن بازيهاي تيم اميــد جلوگيري كند، بدهند كه تكذيبه فدراســيون فوتبال يك روز پس از اعالم رسمي سايت باشگاه استقالل كه بازيكنان محروم بخشيده شدهاند، اين نيات را نشان ميدهد. شايد اگر ســرمربي امروز باشگاه استقالل در زمان مربيگــري خود در تيــم اميد رفتــار مطلوبتري داشــت و به دليل همكاري نكردن باشــگاهها در زمان نامناســبي از ســمت خود اســتعفا نميداد اكنون فدراســيون فوتبال تصميمهاي نرمتري در مقابل خودداري باشــگاه اســتقالل از صدور مجوز حضور بازيكنان خود در تيــم اميد، اتخاذ ميكرد اما چون منصوريان خــود در آن زمان بارها منتقد باشــگاههايي بوده كه بــه تيم اميد بــي توجهي ميكردند و حتي بابت اين موضوع اســتعفا داده و خود حاال همان رفتاري را ميكند كه در گذشــته منتقدش بود، فدراسيون فوتبال نيز دست به اجراي حكمي زده كه اين مربي را در بازيهاي حســاس هفتههاي نخست ليگ تحت فشار قرار داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.