رضاوند: يكي از جوانترين تيمهاي ليگ هستيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

آرش رضاوند هافبك تيم فوتبال سايپا در مورد تساوي يك بر يك تيمش مقابل سپاهان ميگويد: «تمام تماشــاگراني كه در ورزشگاه بودند يا اين بازي را از تلويزيون تماشا ميكردند از ديدن اين بازي لذت بردند. ميتوانســتيم در اين بازي برنده شــويم و بايد از گلمان مراقبت بيشتري ميكرديم. تيم ســايپا رفته رفته بهتر خواهد شد. سپاهان هميشــه يكي از مدعيان ليگ برتر است و تيم خوبي است. مساوي مقابل اين تيم هم نتيجه بدي نيست با اين حال چون اول ما گل زده بوديم شــايد برايما اين مساوي باخت محسوب شود.» او ميانگين سني تيمش را پاييــن ميدانــد: « قهرمانــي در ليگ برتر كاري دشوار اســت. پرســپوليس و استقالل هزينههاي زيادي كردهاند و به دنبال قهرماني هستند. ما تيمي جوان هســتيم و بدون اغراق يكي از جوانترين تيمهاي ليگ هستيم كه اين تيم در دو سه ســال آينده ميتواند حرفهاي زيادي براي گفتن داشته باشد.» آنها اين هفته با صنعت نفت بازي دارند: «صنعت نفت خيلي متحول شــده و مقابل استقالل هم بازي خوبي انجام داد و پيروز شد اما شايد گرماي شديد هوا توان بازيكنان استقالل را كم كرده بود. شايد هم غيبت چند بازيكن اســتقالل در اين تيم موثر بوده، به هرحال منظورم از بيان اين حرفها اين بود كه هر بازي شرايط خاص خودش را دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.