ميزباني از سياه جامگان در عضدي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بعــد از بــازي بــا نفــت تهــران صحبتهــاي زيــادي مبني بــر اينكه ورزشــگاه عضدي رشــت بهعنوان محل بازيهاي ســپيدرود شــرايط الزم براي برگزاري مسابقات را ندارد، مطرح شد. اما حاال مسووالن اين باشگاه از برطرف شدن تمام مشــكالت صحبت ميكنند. شهاب مومني مديرعامل باشگاه سپيدرود رشت ميگويد: «ورزشــگاه عضدي دو مشكل داشــت كه يكي اسكوربورد ورزشگاه بود كه درست شــد، ديگري هم مشكل نور ورزشگاه بود كه براي حل اين مشكل دو دكل تاكنون وصل شده و دو دكل ديگر هم تا پايان هفته وصل خواهد شــد. به اين ترتيب مشكل ورزشــگاه كامال حل ميشود.»

بــا اين شــرايط برگزاري بــازي با ســياه جامگان در هفتــه دوم در همين ورزشــگاه نبايد مشــكل خاصي داشته باشد:« مراحل آمادهسازي اين ورزشگاه در حال انجام اســت و براي ديدار مقابل سياهجامگان آماده خواهد شد. قطعا اين بازي را در عضدي برگزار خواهيم كرد.»

ايــن اوليــن بــازي ســپيدرود در ليگ برتر اســت و براي هواداران شــان بســيار اهميت دارد كه بازي در رشــت برگزار شــود. به همين دليــل آنها تمام تالششــان را به كار ميبندند تا بازي به بهترين شكل در ورزشگاه عضدي رشت انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.