از راهآهن چه خبر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يكــي از قديميترين تيمهاي فوتبال كشــور كه البته در دهههاي قبل نقش ســازندگي در فوتبال هم داشــت اين روزها در ســكوت خبري به سر ميبرد. هر چند روزي صحبت از شــروع تمرين اين تيم با حضور ســيروس دين محمدي ميشــود اما بازيكني به آنها اضافه نشــده و اصال مشــخص نيســت در فاصله يك هفته مانده به شروع مسابقات چه سرنوشتي در انتظار اين تيم اســت. با اين شرايط نبايد توقع داشــت كه راهآهن بتواند در قامت يك مدعي ظاهر شــود. آن هم در حالــي كه تيمهايي مثل ملوان، گل گهر، بادران، ماشينسازي، مس كرمان ...و خيلي خوب خودشان را براي حضوري قدرتمند در ليگ آماده كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.