تمرينات تيم صبا فعال در تهران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم فوتبال صباي قم كه به تازگي سهراب بختياريزاده را بهعنوان سرمربي خود شناخته در روزهاي گذشته تمريناتش كه بيشتر به صورت آزمايشی بود را در شــهر قم دنبال ميكرد اما با تشخيص سرمربي تيم صبا تمرينات اين تيم از ديروز تا اطالع ثانوي در تهران دنبال ميشود. صباييها تمرينات شان را در ورزشگاهي در غرب تهران دنبال ميكنند و در صدد هستند تا بازيكنان مورد نظرشــان را بعد از انتخاب، جذب كــرده و با آنها قرارداد منعقد كنند. تيم فوتبال صبــاي قم در پايان رقابتهاي فصل گذشــته ليگ برتر با قرار گرفتن در بين دو تيم انتهاي جدول از ليگ برتر به ليگ يك ســقوط كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.