حسيني: اولين 3 امتياز را از سپاهان میگيريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عبدا... حســيني، مدافــع پديده مشــهد با وجــود اينكه در بــازي اول مقابل پيكان به تســاوي دســت پيدا كردند اما اميد زيادي دارد كه در پايان فصل به ردههاي باالي جدول برســند. حسيني در رابطه با اولين بازي تيمش برابر پيكان كه با تســاوي يك بر يك همراه بــود، ميگويد: «بازي خوبي بود تيم ما زود به گل رسيد و ميتوانستيم با حفاظت از گلمان بازي را با پيروزي به اتمام برســانيم كه متاسفانه اينگونه نشــد.» مدافــع پديده مشــهد درباره اهداف تيمش در ليــگ هفدهم ادامه ميدهد: «امســال شرايط تيمي خوبي داريم و طبــق برنامههــاي كادر فني هم برنامههايمان را پيگيري ميكنيم. همچنين بازيكنان خوب و با تجربهاي به تيم ما اضافه شــدند كــه ميتوانند خيلي به ما كمك كننــد. ميخواهيم جزو تيمهاي باالي جدول باشيم و براي رسيدن به هدفمان تالش ميكنيم.» عبدا... حســيني با اشــاره به بازي اين هفته پديده مشــهد مقابل ســپاهان ميگويد: «ســپاهان تيم خوبي اســت كه امســال هم بازيكنان خوبي جذب كرده اما ما هم شــرايط خوبي داريم و ميخواهيم اولين پيروزيمان در ليگ را مقابل ســپاهان به دســت بياوريم. بازيكنان خيلي خوبي در تيم ما حضور دارند و امسال تمام تالشمان را به كار ميگيريم تا خط دفاع مســتحكمي را براي پديده ايجاد كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.