بيرانوند در نقش اینشتن

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اينجور كري خواندن فقط از عليرضا بيرانوند برميآيد؛ دروازهبان مليپوش پرســپوليس كه ادا و اطوارهايش هم مثل دروازهباني كردنش زبانزد اســت و همتيميهايش از دســت او و شــيطنتهايش در امان نيســتند. پيش از اين البته نديده بوديم كه بيرانوند براي رقيبانش كري بخواند. اين خنده شــيطنتآميز هم شــايد فقط يك شوخي بوده اما كريخواني هم ميتواند برداشتي ديگر از آن باشد. هر چه باشد هموطنان بوژيدار رادوشــوويچ در پرسپوليس- برانكو و دستيارانش- بيش از اين دروازهبان كروات به عليرضا بيرانوند اعتماد دارند و شايد از همين رو اســت كه اين دروازهبان مليپوش تمرين را رها كرده و اينطور با رقيبش شــوخي ميكند، شوخي عجيب با الهام از عكسي كه از آلبرت اينشتن در تاريخ و در ذهن ما بر جا مانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.