تمجيد مربي وستهام از بازیكنان ایراني

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

«ويچ»هايي كه تا همين چند سال پيش آفت فوتبال ايران خوانده ميشدند و هيچكس تحويلشان نميگرفت، امروز دوستداشتنيترين مربيان فوتبال ايران هستند؛ شايد به لطف موفقيتي كه پرسپوليس با سرمربي كرواتش به دست آورد و باعث شد نگاهها به اين مربي و هموطنانش تغيير كند. حاال بي هيچ اغراقــي ميتوان گفت كه برانكو محبوبترين مربي ليگ برتر اســت و تيم او و تيم كرانچار، اميدهاي قهرماني در ليگ هفدهم. البته فقط ما نيســتيم كه با «ويچ»ها خو گرفتهايــم چرا كه نيكوال يورچوويچ هم اين روزها در تيم وســتهم انگليس مربيگري ميكند. مربي كه برانكو ايوانكوويچ را يكي از دوستان صميمي خود ميخواند: «دوستي نزديكي با برانكو دارم و ميدانم كه تيم او فصل پيش قهرمان ليگ برتر ايران شده است.» اين مربي كروات ســپس شناختش از فوتبال ايران را به رخ ميكشد: «ليگ برتــر ايران را دنبال ميكنم و همينطــور از تيمملي ايران هم خبر دارم. در سالهاي گذشته مربيان كروات زيادي در باشگاهها و تيمملي ايران فعاليت داشــتند و به همين خاطر شــناخت خوبي از فوتبال اين كشور دارم. البته شــناخت كاملي از تمام بازيكنــان ليگ ايران ندارم امــا برانكو چندين بار در صحبتهايش به من اعالم كــرده بازيكنان خوب و باكيفيتي در فوتبال ايران حضور دارند. توميســالو ايويچ، ميروسالو بالژويچ، لوكا بوناچيچ، ايگور استيماچ، زالتكو كرانچار و مالدن فرانچيچ مربياني هستند كه در اين سالها در فوتبــال ايــران كار كردهاند و آنها را به خوبي ميشناســم. زماني كه در كرواســي هســتم با آنها و ديگر مربيان صحبت ميكنم و اطالعاتمان را در اختيار يكديگر ميگذاريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.