لوك خوش شانس

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

آقاي كفاشــيان مرد پيوند سرنوشت با شوخي و خنــده اخيرا در مصاحبهاي فرموده اند: مشــكل پرونده جيووا حل شــد! چقدر خوب اما ســوال اينجاست. مشــكل پرونده جيووا را چه كسي راه انداخت؟ مشكل را چه كســي زنده نگه داشت؟ مشكل را چطوري تمام كرديد؟ مشكل اصال چه بــود؟ چه اتفاقي افتاد كه برادران ما در شــركت جيــووا تصميم گرفتند بي خيال شــوند؟ يعني واقعا بايد باور كنيم علي كفاشيان در نقش لوك خوششــانس ســريعترين هفتتير كش غرب وحشي، همينطوري به دوســتان گفته: «ببينيد شما نميتوانيد از ما شكايت كنيد» بعد دوستان در شركت جيووا عين برادران دالتون تسليم شده اند؟ اســتاد! پس پرده را بگو. ما آنقدرها هم كه شما ميانديشي گوش هايمان دراز نيست ها!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.